Статті

Наукові дослідження - провідний напрям діяльності ОУНБ України

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 5598

 Савіна Зоя Іванівна, заступник генерального директора Державного закладу «Національна парламентська бібліотека України»

 

 Науково-дослідна робота є провідним напрямом діяльності обласних універсальних наукових бібліотек. Аналіз звітних матеріалів свідчить, що усі вони проводять наукові дослідження, які мають суто прикладний характер і спрямовані на удосконалення діяльності як окремої бібліотеки, так і бібліотек регіону в цілому.

 

Яскравим прикладом розвитку цього напряму діяльності є науково-дослідна робота Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова, що впродовж багатьох років активно та плідно проводить дослідження в галузі бібліотекознавства та книгознавства.

 Тематика їх актуальна і свідчить про тенденцію поглиблення проблем, що вивчаються. Ґрунтовні та цікаві результати оприлюднюються на науково-практичних конференціях та публікуються у фаховій періодиці.

 Відмінною рисою науково-дослідної роботи бібліотеки є співпраця з партнерськими організаціями. Багато років бібліотека проводить цікаві дослідження спільно із Центром по вивченню громадської думки «Наваль - Експерт » та з Інститутом культури та історії німців Північно-Східної Європи (Німеччина).

 Крім того, слід відмітити активну участь працівників бібліотеки в загальнодержавних дослідженнях які проводить Національна парламентська бібліотека України. Це дослідження “Комплектування фондів бібліотек вітчизняними науково-практичними журналами у галузі економіки і права” (2006 р.). Його результати по Миколаївській області було узагальнено та видано окремою збіркою, до якої увійшли: аналітичні дані про склад фондів, у тому числі періодику бібліотек - учасниць дослідження, відомості щодо джерел надходження періодичних видань, статистична інформація про стан комплектування вітчизняними журналами у галузі економіки, права у 2000 - 2005 рр., дані про динаміку цін на журнали вказаної тематики, результати опитування користувачів, бібліотечних працівників, результати вивчення використання журналів з економіки, права за читацькими вимогами - формулярами, листками обліку видачі періодичних видань тощо.

 “Розподіл у регіонах книг, отриманих за Державною програмою розвитку та функціонування української мови на 2004-2010 роки” (2009 р.). Регіональний етап включав підготовку зведеної інформації по бібліотеках області щодо отримання видань у названий період: обсяги надходження, розподіл по бібліотеках та ЦБС регіону. У свою чергу, кожною районною ЦБС було узагальнено статистичну інформацію щодо надходжень за програмою, яку надано до ОУНБ, а також зроблено аналіз якості надходжень та незадоволеного попиту мешканців регіону на інформаційні джерела.

 Маючи унікальні бібліотечні фонди, серед яких - стародруки та зразки писемності VIII - початку XX ст., бібліотека багато років проводить вивчення рідкісних і цінних книжкових видань, української періодики XIX - поч. XX ст. та історії книгодрукування на Миколаївщині. У результаті цієї копіткої роботи вводиться до наукового обігу та відображається у вторинних джерелах інформації велика кількість видань, поповнюються бібліографічними записами читацькі картотеки «Україніка», «Портрети визначних осіб», «Прижиттєві видання», «Персонали», «Колекції» тощо. Оновлюються дані у довіднику «Джерела української історії - українські періодичні видання XIX - поч. XX ст. у фондах ОУНБ ім. О. Гмирьова».

 Результати досліджень оприлюднювались на наукових конференціях. На їх матеріалах підготовлено цілий ряд статей до професійної преси.

 За питанням «Книгодрукування на Миколаївщині у XIX -XX ст.» проводилось вивчення книг та інших матеріалів, надрукованих типографіями Миколаївської області; поповнювалася картотека «Видано в Миколаєві».

 У 2006 р. бібліотекою проведено експрес-дослідження „Інтернет - центр очима читачів, що мало за мету отримати дані щодо ставлення користувачів бібліотеки до діяльності та послуг одного з найпопулярніших інформцентрів ОУНБ. В анкетуванні взяли участь 70 відвідувачів Центру. Було виявлено багато позитивних моментів та ряд недоліків у роботі, надано оцінку додатковим сервісним послугам. У цілому діяльність Інтернет - центру відповідає інтересам і потребам користувачів, якісно підвищує рівень інформаційного обслуговування регіону, реалізує право кожного на вільний доступ до інформації.

 «Миколаївська обласна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова та інформаційні потреби городян» - за такою темою у 2006 р. бібліотекою спільно із Центром по вивченню громадської думки «Наваль – Експерт» було організовано та проведено комплексне соціологічне дослідження. Дослідження складалося із опитування мешканців Миколаєва (опитано 800 чол.) та анкетування користувачів ОУНБ ім. О.Гмирьова (опитано 400 чол.). Матеріали дослідження представили різноманіття інформаційних запитів городян, їхню думку щодо інформаційних послуг, зокрема їхньої якості, а також визначили місце і роль ОУНБ та провідних бібліотек Миколаєва. Переважна кількість результатів наведена у порівнянні з 2001 р., коли проводилося дослідження подібного рівня. Текстова частина матеріалів дослідження вдало доповнюється графічними зображеннями, що наочно представляють отримані результати, а також обґрунтуваннями та рекомендаціями центру «Наваль - Експерт».

 У 2007 р. бібліотекою проведено локальне дослідження «ОУНБ ім. О. Гмирьова в системі створення і розповсюдження краєзнавчої інформації», що ставило за мету вивчити роль бібліотеки як одного з провідних центрів краєзнавчої інформації в регіоні. В опитуванні взяли участь 100 користувачів відділу краєзнавчої інформації і бібліографії. У відповідях респондентів представлено відомості про інформаційні запити користувачів з різних напрямків краєзнавства, пропозиції щодо ефективного функціонування відділу та спільної роботи з активом користувачів. За результатами опитування та аналізу обліково-звітної документації видано збірку матеріалів дослідження.

 В 2008-2010 рр. бібліотекою проводилося локальне дослідження «Науковці та студентська молодь - користувачі обласної бібліотеки». За розробленою методикою дослідження проведено анкетування користувачів та працівників бібліотеки, здійснено аналіз статистичних та облікових даних, узагальнення результатів дослідження, що активно впроваджуються у діяльність бібліотеки.

 Спільно із Центром по вивченню громадської думки «Наваль – Експерт» у 2010 р. розпочалась робота у рамках дослідження «Роль і місце ОУНБ ім. О. Гмирьова в соціокультурній інфраструктурі регіону: інформаційний простір, сучасні послуги, партнерські зв'язки». Розроблена та узгоджена методика дослідження, вирішені методологічні та технологічні питання із Центрам з вивчення громадської думки “Наваль - Експерт”, підготовлено анкети для опитування. Робота проводилася і в 2011 р.

 Продовжувалось вивчення історії розвитку ОУНБ ім. О. Гмирьова. У рамках постійно діючого дослідження вивчалися окремі періоди становлення та розбудови бібліотеки, велася підготовча робота по формуванню видавничих матеріалів до 130-річчя бібліотеки: науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова: історія, події, люди. Ч.1», збірника «Наукова думка: професійне втілення, перспективи майбутнього. Ч.1», путівника по бібліотеці, інших рекламних та інформаційних матеріалів.

 Під час проведення регіонального дослідження «Історія бібліотек Миколаївської області» вивчалися на місцях етапи розвитку централізованих бібліотечних систем та окремих бібліотек регіону (напрямки роботи, керівний склад тощо). ОУНБ ім. О.Гмирьова організувала науково-методичну допомогу щодо основних методів та інструментарію досліджень, усунення труднощів, що виникали під час їхнього проведення, узагальнення результатів та інших питань. За підсумками проведених районними ЦБС досліджень в 2011 р. був проведений обласний конкурс професійної майстерності. ОУНБ ім. О Гмирьова було опрацьовано матеріали про центральну бібліотеку ім. М. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва.

 Над науковою темою «Історія і культура німців Миколаївщини VIII - початку XX ст.» бібліотека працює третій рік поспіль. Дослідження проводиться" на основі укладеного договору про спільну діяльність між ОУНБ ім. О.Гмирьова та Інститутом культури та історії німців Північно-Східної Європи (Німеччина). У результаті опрацювання документальних джерел сіе-уізи , а також роботи з виданнями вторинної інформації була виявлена значна кількість публікацій за темою (монографій, статей у збірниках та періодичних виданнях російською, українською, німецькою мовами), складено розгорнуті бібліографічні описи на виявлені матеріали, розроблено структуру бібліографічного покажчика. Щоквартально здійснювався обмін інформацією з Інститутом, звіряння та уточнення даних. Підсумком вивчення названої наукової теми стане підготовка та випуск окремого видання у вигляді бібліографічного покажчика з розгорнутою структурою, допоміжним науково-пошуковим апаратом, вступною статтею.

 З 2009 р. розпочато цикл досліджень літературознавчого напрямку - вітчизняного (в тому числі краєзнавчого) та зарубіжного літературного процесу як попередніх століть, так і сучасного періоду. Результати роботи були оприлюднені у вигляді наукових статей на сторінках всеукраїнських періодичних видань та краєзнавчих збірників (Т. В. Серебрякова «Великий писатель - реалист: творческое наследие Гоголя в фонде редких и ценных изданий Николаевской областной универсальной научной библиотеки им. А. Гмырева», Т. М. Веремієнко «Імена сучасників у німецькій художній літературі», В. М. Жевнер «Тернистими шляхами у світ прекрасного: нотатки до творчості А. М. Вітренка»). Найбільш яскравим результатом діяльності з цього напрямку став переклад Т. М. Веремієнко з німецької мови твору К. Гайна «Тримайся, друже, помирати - важко» («Всесвіт», №1/2).

 Лише у 2010 р. співробітниками бібліотеки було підготовлено 13 наукових статей.

 Отже, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова робить гідний внесок у науково-дослідну роботу у галузі бібліотекознавства та книгознавства України.

 

Савіна З. І. Наукові дослідження – провідний напрям діяльності ОУНБ України //Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова: історія розвитку, ресурсний потенціал, соціальне партнерство : матеріали наук.-практ. конф., 11 листоп. 2011 р. / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова ; упоряд. Л. Л. Сидоренко ; ред. : Т. С. Астапенко, Л. М. Голубенко . – Миколаїв, 2012 . – С.7-10.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi