Засідання Ради керівників бібліотечних закладів Миколаївської області за темою «Кадрові ресурси як ключова складова розвитку бібліотек»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 656

23 квітня на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося засідання Ради керівників бібліотечних закладів Миколаївської області за темою «Кадрові ресурси як ключова складова розвитку бібліотек». Учасниками заходу були керівники обласних бібліотек, ЦБС для дорослих, ЦБС для дітей м. Миколаєва, районних та міських ЦБС, публічних бібліотек ОТГ та представники відділів освіти/культури, що курують діяльність бібліотек.

Відкрив засідання начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації М.Ф. Димитров, який зазначив важливість кадрового забезпечення бібліотек для соціокультурного розвитку громади у період змін. Голова ГО «МРВ УБА» Н.Ф. Богза розповіла про роботу Бібліотечної ради при Міністерстві культури та результати участі у Стратегічних сесіях щодо реформування бібліотечної справи у рамках реалізації канадсько-українського проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку» (EDGE).

Засідання проходило за двома блоками. Блок «Бібліотечні заклади області у період реформування» включав виступи керівників обласних бібліотек. Директор ОУНБ В. В. Агаркова проаналізувала стан кадрового забезпечення бібліотек області, систему підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців на різних рівнях, значення професійного вдосконалення для розвитку бібліотечних послуг та тренди розвитку громадянського суспільства на 2019 р. тощо. Директор обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна Т. А. Жайворонок висвітлила професійні компетенції бібліотекаря, який працює з дітьми. Директор обласної бібліотеки для юнацтва Н.В.Ткаченко розкрила взаємозв’язок читацьких компетенцій користувачів та бібліотекарів.

Учасники заходу з інтересом ознайомилися з результатами дослідження «Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку» в аспекті Миколаївської області, що були озвучено у відеозверненні завідувача науково-дослідного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Л.М. Любаренко. Декан факультету менеджменту і бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» С.О. Шуляк висвітлила ключові компоненти компетентності сучасного фахівця бібліотечно-інформаційної сфери, наголосила на важливості іміджу бібліотекаря, визначила показники його професійної майстерності.

Директори Вітовської, Вознесенської ЦБС та Коблевської публічної бібліотеки розповіли про результативність участі у міжнародних та всеукраїнських заходах, проаналізували методичний супровод діяльності бібліотек ОТГ та успішні напрацювання публічних бібліотек.

У другому блоці «Практичні аспекти управління бібліотечним персоналом» фахову консультацію щодо вирішення кадрових питань у процесі формування ОТГ висвітила юрисконсульт Миколаївського Центру розвитку місцевого самоврядування Г.О. Іпатенко. А старший інспектор з кадрів Миколаївської ОУНБ надала практичні поради з ведення кадрового діловодства у бібліотеці. Також провідні фахівці ОУНБ представили підсумки обласного дослідження «Стан підвищення професійної кваліфікації бібліотечних працівників Миколаївської області» (І.В.Дементьєва) та новий погляд на бібліотечну професію (О.Ю. Іванова).

В інтерактивному форматі пройшов тренінг «Складові управління персоналом», що провела заступник директора з наукової роботи Н.В.Моісеєва. У рамках засідання завідуючою сектором Інформаційно-ресурсний центр міжнародного партнерства Л.Л. Сидоренко було наголошено на важливості такої сучасної компетенції, як медіа грамотність та підведено підсумки реалізації проекту «Медіаграмотна громада: місія здійсненна!», що передбачав проведення виїзних тренінгів для бібліотекарів, викладачів та вчителів навчальних закладів м. Вознесенська, Нового Бугу, Снігурівки, Первомайська.

Проведено обговорення під керівництвом завідуючої відділом науково-методичної роботи Т.М.Вірьовки, у ході якого розглядалися питання управління персоналом, кадрового забезпечення, результативності підвищення кваліфікації та завдання моніторингової діяльності.

За підсумками роботи було прийнято рішення Ради керівників бібліотечних закладів Миколаївської області.

 

 


 


 

 

 


 

 

 

 

MeetingFor the leaders of the library institutions of the Mykolaiv regionon "Human Resources as a Key Component of the Development of Libraries"

 

 April 23, based on the Mykolaiv Regional Universal Scientific Librarya meeting of the Council of Heads of the Library Institutions of the Mykolaiv Region was held on the topic "Human Resources as a Key Component of the Development of Libraries". The participants of the event were the heads of regional libraries, the Central libraries for adults, the Central libraries for Children in the Mykolaiv city, the district and city libraries, the public libraries of the territorial united communities, and representatives of the educational / cultural departments that supervise the activities of libraries.

 The meeting was opened by the Head of the Department of Culture, Nationalities and Religions Mykolaiv Regional State Administration M.F. Dimitrov, who noted the importance of staffing libraries for socio-cultural development of the community during the change. Head of public organization “Mykolaiv Regional Office of the Ukrainian Library Association” N.F. Bogza told about the work of the Library Council at the Ministry of Culture and the results of participating in Strategic sessions on reforming the library business within the framework of the implementation of the Canadian-Ukrainian project "Expert Support for Governance and Economic Development" (EDGE).

 The meeting was held in two blocks. The block "Library establishments of the region during the reform" included speeches by the heads of regional libraries. Director of the regional universal scientific library V.V. Agarkova analyzed the state of the staffing of the libraries of the region, the system of raising the level of professional development of library specialists at different levels, the importance of professional improvement for the development of library services and trends of civil society development in 2019, etc. Director of the V. Lyagina Regional Library for Children T. A. Zhyavoronok highlighted the professional competence of the librarian who works with children. Director of the Regional Library for Youth, N.V. Tkachenko disclosed the relationship between the reader's competencies of users and librarians.

 Participants of the event with interest were familiarized with the results of the study "Human resources of public libraries in Ukraine: the state and prospects of development" in the aspect of Mykolaiv region, which was announced in a video address by the head of the research department of the Yaroslav Mydryy National Library of Ukraine, L.M. Lyubarenko- Dean of the Faculty of Management and Business of the "Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts" S.O. Shuliak highlighted the key components of the competence of the modern specialist in the library and information sphere, emphasized the importance of the image of the librarian, and determined the indicators of his professional skills.

 The directors of the Vitovsk, Voznesensk Central Library and Koblevo Public Library spoke about the effectiveness of participation in international and all-Ukrainian events, analyzed the methodological support of the work of the libraries of united territorial communities and successful work of public libraries.

 In the second block "Practical aspects of management of library staff", a professional advice on solving HR issues in the process of formation of united territorial communities was highlighted by Legal Adviser at the Mykolaiv Center for Local Self-Government Development G. O. Ipatenko. And the Senior Inspector of Personnel of the Mykolaiv Regional Humanitarian University gave practical advice on keeping personnel records at the library.

 In the interactive format, the training "Personnel Management Personnel" was held, conducted by the deputy director of scientific work N.V.Moiseyeva. As part of the meeting, the Head of the Sector of Information Resource Centerof International Partnership L.L Sydorenko emphasized the importance of such modern competence as media literacy and summed up the implementation of the Media Literacy Community Project: The Mission is feasible! ", which provided for the training for librarians, teachers of educational institutions in Voznesensk, Novy Bug, Snigurivka, Pervomaysk.

 A discussion was held under the direction of the head of the department of scientific and methodical work T.M.Virʹovka, during which issues of personnel management, staffing, performance improvement and monitoring activities were considered.

 On the basis of the work, a decision was made by the Council of Heads of the Library Institutions of the Mykolaiv region.

 

 

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi