Управління фондами: наукове підґрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти (досвід Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова)

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 4671

 

Астапенко Тетяна Сергіївна, заступник директора з наукової роботи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова

 

 


Проблеми управління бібліотечним фондом почали активно обговорюватися науковцями та фахівцями в останні десятиліття. Існує декілька варіантів визначення цього терміну, що пропонують бібліотекознавці. Найбільш вдалим та відповідним сьогоденню є визначення М. П. Васильченка: «управління бібліотечним фондом – це цілеспрямований вид діяльності, необхідний для повноцінного формування, збереження та ефективного використання бібліотечних фондів»[1].

 

Процес управління фондами окремої бібліотеки акумулює цілий ряд напрямків діяльності, що формують кінцеву ситуацію щодо стану фондів, їхньої кількісної та якісної характеристик.

 Оцінюючи стан бібліотечних фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова, наведемо деякі статистичні показники. Сукупний фонд бібліотеки налічує 2,2 млн. видань 44 мовами світу. Види видань розподіляються наступним чином. 63% документів становлять спецвиди (патенти), 23% ‑ книги і брошури, 11% ‑ періодичні видання, 2% ‑ нотні видання, 1% ‑ інші документи.

Гордістю бібліотеки є колекція рідкісних і цінних видань, що налічує 40 тис. книг, часописів, газет та ін. видів документів. Найцінніші з них, що мають історичну, культурну та джерелознавчу цінність, входять до Державного реєстру національного культурного надбання.

 Особливо цінними є перші та прижиттєві видання творів визначних українських і зарубіжних художників слова (П.Куліша, Л.Українки, О.Пушкіна, Е.Золя та ін.), праці відомих діячів науки та культури (М.Карамзіна, М.Ломоносова та ін.), книги видатних типографів минулого (М.Вольфа, А.Маркса, М.Новікова, І.Ситіна та ін.).

    Оцінити якість управління фондами допомагають, окрім кількісних характеристик його стану, показники оновлюваності. Динаміка поповнення фондів Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова є позитивно стабільною в останні роки. За останні 5 років середній показник поповнення фондів новими документами дорівнював 13,5 тис., найвищим він був у 2006 р. (16,5 тис. документів).

 Склад нових надходжень за змістом розкриває багаторічні традиції формування фондів бібліотеки, що склалися за 128 років її існування, та відповідає сучасним інформаційним потребам користувачів. Звичайно, найбільший масив нових надходжень припадає на документи суспільного характеру, документи з інших галузей знань становлять відповідно меншу питому вагу, що видно на діаграмі.

  Кількість назв періодичних видань, що передплачуються бібліотекою, залишається стабільною. За період останніх 5 років бібліотека щорічно надає своїм користувачам в середньому близько 600 назв журналів і газет України, Російської Федерації, оригінальних видань іноземними мовами, що виходять у зарубіжних країнах. У 2009 р. бібліотека отримує 627 назв періодичних видань, з них іноземними мовами – 41, на компакт-дисках – 14.

 Окреме місце в загальному потоці нових надходжень посідають краєзнавчі документи. Миколаївська ОУНБ ім. О. Гмирьова є депозитарієм краєзнавчих видань, що акумулює в своїх фондах, зокрема спеціалізованому відділі документів і наукових досліджень з питань краєзнавства, інформаційні ресурси регіонального значення. Ядро краєзнавчого фонду складає обов’язковий безоплатний примірник, що надходить до бібліотеки на підставі Закону України №595-XIV від 09.04.1999 р. «Про обов’язковий примірник документів» та розпорядження облдержадміністрації №243-р від 31.08.2005 р. «Про доставку обов’язкового безоплатного примірника документів Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О. Гмирьова». Обов’язковий примірник краєзнавчих документів надають до фондів бібліотеки місцеві видавництва, типографії, видавничі центри миколаївських вищих навчальних закладів, що є досить потужними, редакції обласних, міських, районних газет, обласна типографія тощо. Представлена діаграма надає відомості про кількість отриманих назв краєзнавчих книжкових видань до відділу документів і наукових досліджень з питань краєзнавства за останні 5 років. Інформація про краєзнавчі ресурси широко оприлюднюється серед користувачів бібліотеки та мешканців регіону. Зокрема, щоквартально на офіційному сайті бібліотеки (http://www.reglibrary.mk.ua) представляються віртуальні виставки нових надходжень краєзнавчих документів.

 Таким чином, шляхи формування ресурсної бази є широкими. Джерела поповнення фондів є такими:

 - державні програми поповнення фондів;

 - замовлення та отримання літератури через книгорозповсюджуючі організації;

 - регіональні програми підтримки книговидання;

 - передплата періодичних видань;

 - отримання обов’язкового краєзнавчого примірника;

 - отримання документальних джерел у рамках грантових програм;

 - дари від організацій та приватних осіб;

 - інші джерела.


Одним із важливих складових елементів процесу управління фондами є їхнє наукове вивчення. У Миколаївській ОУНБ ім. О. Гмирьова таке вивчення проводиться у двох напрямках:

 - вивчення наявного фонду: складу, якості, значущості;

 - вивчення думки мешканців області та користувачів бібліотеки про стан інформаційних ресурсів бібліотеки, відповідність запитам тощо.

 Багато років поспіль бібліотека проводить наукові дослідження за постійно визначеними темами, серед яких:

 - «Бібліотечні фонди XVIII‑поч. ХХ ст.: вивчення і введення до наукового обігу»;

 - «Українська періодика XIX – початку XX ст.»;

 - «Книгодрукування на Миколаївщині у ХІХ‑ХХ ст.»;

 - «Історія та культура німців Миколаївщини VIII ‑ початку XX ст.».

 У результаті цієї наукової роботи отримано такі результати:

 - відбувається повноцінне розкриття фондів, у тому числі рідкісних і цінних видань, краєзнавчих документів;

 - здійснюється можливість проводити не тільки традиційні аналітичні, соціологічні дослідження, а й історико-джерелознавчі розвідки наукового характеру, що раніше не були притаманні бібліотеці;

 - створюються вторинні джерела інформації – науково-допоміжні бібліографічні посібники, електронні бази даних та ін.;

 - широко оприлюднюються отримані результати в наукових виданнях, професійній періодичній пресі, на науково-практичних конференціях тощо;

 - розширюється сфера діяльності закладу – бібліотека працює як наукова, дослідна, пошукова установа.

 Розкриваючи тематику вивчення фондів ОУНБ ім. О. Гмирьова та бібліотек регіону, представимо перелік проведених досліджень за хронологічною ознакою за останні роки, серед яких – регіональні етапи всеукраїнських досліджень, міжвідомчі, локальні розвідки.

 2001

 Міжвідомче соціологічне дослідження «Створення єдиного інформаційного простору для користувачів м. Миколаєва» (проводилося спільно із Центром по вивченню громадської думки «Наваль-Експерт»).

 Соціологічне дослідження «Використання суспільно-політичної, краєзнавчої, технічної літератури: вивчення читацького попиту».

 2003

Соціологічне дослідження «Періодичні видання галузевих відділів бібліотеки: комплектування та використання».

 2004

 Участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію, пропозиції щодо її видання та перевидання».

 Обласне комплексне дослідження «Організація роботи сільської бібліотеки».

 2005

 Участь у Всеукраїнському соціологічному дослідженні «Комплектування фондів публічних бібліотек вітчизняними та науковими виробничо-практичними журналами у галузі економіки, права».

 Обласне комплексне дослідження «Організація роботи сільської бібліотеки».

 2006

 Комплексне соціологічне дослідження «Миколаївська обласна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова та інформаційні потреби городян» (проводилося спільно із Центром по вивченню громадської думки «Наваль-Експерт»).

 2007

 Участь у Всеукраїнському дослідженні «Сільська бібліотека на мапі України».

 Локальне дослідження «ОУНБ ім. О. Гмирьова в системі створення і розповсюдження краєзнавчої інформації».

 Участь у Всеукраїнському дослідженні «Незадоволений читацький попит в публічних бібліотеках України».

 2008

 Регіональний етап Всеукраїнського дослідження «Незадоволений читацький попит на вітчизняну книжкову продукцію у публічних бібліотеках України».

 Участь у дослідженні, що проводилося науково-технічною бібліотекою Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», «Газетні фонди ОУНБ ім. О. Гмирьова».

 Обласне соціологічне дослідження «Вивчення якості формування інформаційних ресурсів бібліотек Миколаївської області».

 2009

 Регіональний етап Всеукраїнського соціологічного дослідження «Вивчення якісного та кількісного складу фондів публічних бібліотек України: розділи фондів «Суспільні науки», «Художня література».

 Регіональний етап Всеукраїнського соціологічного дослідження «Розподіл у регіонах книг, отриманих за Державною програмою розвитку та функціонування української мови на 2004‑2010 рр.».

 Локальне дослідження «Науковці та студентська молодь ‑ користувачі обласної бібліотеки».

 Оцінюючи позитивну динаміку змін у процесі управління фондами Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова на підставі критеріїв ефективності, слід сказати, що в останні роки відбулося кількісне збільшення обсягу фондів бібліотеки за рахунок нових надходжень, якісне наповнення інформаційної бази бібліотеки, розширення типо-видового різноманіття інформаційних ресурсів, що забезпечило високий ступінь задоволення користувачів інформаційними джерелами бібліотеки.

 Сьогодні особлива увага приділяється організації новітніх підходів роботи з фондами, зокрема реалізації проектів щодо якісно нового рівня формування та використання інформаційних джерел.

 Один з таких проектів – «Електронна бібліотека місцевих видань», сутність якого – формування електронного фонду краєзнавчих документів на підставі співпраці з місцевими видавництвами, типографіями, видавничими центрами вищих навчальних закладів. Це надає можливість мати краєзнавчі документи одночасно в друкованому вигляді та електронному. Використання електронної бібліотеки місцевих видань дозволяє зберегти оригінали краєзнавчих видань, що знаходяться в фондах бібліотеки довічно, розширити можливості для користувачів через надання он-лайн доступу до регіональних інформаційних джерел одночасно на декількох автоматизованих робочих місцях, зробити інформаційне обслуговування краєзнавчою інформацією сучасним, швидким, ефективним.

 

 

 

 

 

Ще один важливий проект – «Регіональний Центр збереження рідкісних і цінних документальних джерел». Це перспективний проект, що передбачає: по-перше, фізичне збереження оригіналів рідкісних і цінних видань (забезпечення нормативних умов зберігання, реставрація, консервація та ін.), по-друге, створення страхового фонду рідкісних і цінних документів на електронних носіях для вільного доступу користувачів та запобігання зношування оригіналів. Реалізація проекту включає створення музею раритетних видань при бібліотеці та автоматизованих робочих місць для користувачів з он-лайн доступом до електронних текстів рідкісних документів. Реалізація проекту враховуватиме дотримання положень законодавства про авторські права.

 Крім того, фахівці бібліотеки працюють сьогодні над організацією нового бібліотечного простору. ОУНБ ім. О. Гмирьова в 2008 р. створена програма реконструкції бібліотеки, що передбачає модернізацію всіх структурних підрозділів та організацію нового бібліотечного простору для користувачів та співробітників із врахуванням ергономічних, технічних, просторових особливостей та вимог до приміщень. На поданих нижче схемах представлено моделі організації двох відділів бібліотеки ‑ зберігання основного фонду (один з ярусів) та науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними виданнями. Подібні моделі розроблені на всі відділи бібліотеки.

 

 

 

 

Підсумовуючи представлену вище інформацію, можна зробити наступний висновок: ефективне управління фондами дозволяє так організувати інформаційно-ресурсний простір, його повноту, інформативність, наповнення, різноманіття, що він перетворюється на  надійний інструмент інформаційно-бібліотечного сервісу, той базис, що забезпечує рівні можливості громадян у доступі до інформації. Досвід Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова підтверджує прямий зв’язок між ефективністю реалізації всіх напрямків управління фондами в бібліотеці та ступенем задоволення користувачів та мешканців місцевої спільноти наявними в бібліотеці інформаційними ресурсами та послугами.

 

Опубліковано: Астапенко, Т. С. Управління фондами: наукове підґрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти (досвід Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова)/ Т. Астапенко // Матеріали республіканської науково-практичної конференції «Національний документ як основа формування бібліотечного фонду».- Сімферополь, 2009.

   [1] Васильченко, Н. П. Библиотечные фонды: проблема терминологии / Н. П. Васильченко // Научные и технические библиотеки. – 1999. – № 8. – С. 15.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi