Відбулося засідання клубу молодих і креативних

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 676

 

21 лютого в бібліотеці відбулося засідання круглого столу «Простір технічних ідей та наукових досліджень». Захід пройшов у рамках роботи новоствореного клубу молодих і креативних (КМК) «Територія Науки», що об’єднав людей, яким небайдужий розвиток науки Миколаївщини. Метою засідання було обговорення сучасного стану науки, діяльності наукових шкіл вищих навчальних закладів області та шляхів залучення молоді до наукової роботи. Участь у заході взяли представники вищих навчальних закладів міста, міського товариства дослідників, фахівці з питань винахідництва та патентознавства, студентська молодь.

Модератор заходу, заступник директора з наукової роботи Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова Н. В. Моісеєва окреслила напрямки діяльності Клубу, ознайомила з плановими заходами та наголосила на важливості тісної співпраці. З вітальним словом виступив голова Клубу – завідувач кафедри вищої математики, вчений секретар Академії гардемаринів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доцент, кандидат технічних наук О.О. Гайша, який запросив молодь до активної роботи у рамках Клубу. Він розповів про перспективи розвитку наукових досліджень в університетах України для реального сектору економіки країни та представив статистичні дані серед учбових закладів, також висвітлив роль Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у науково-дослідницькій діяльності регіону.

Асистент кафедри механіки та конструювання машин Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова О.І. Савенков представив шляхи реалізації технічних ідей і наукових досягнень на сучасних підприємствах підкреслив необхідність популяризації та створення наукових паркінгів для стимулювання наукової діяльності, а також відмітив важливість тісної співпраці навчальних закладів, громадських організацій та підприємств.

Дослідження, розробку та впровадження технологій неформальної освіти розкрила у своєму виступі доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри фізики та математики Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського І.В. Манькусь. Вона акцентувала увагу на створенні освітнього середовища, що забезпечуватиме пошук, розвиток та підтримку творчої обдарованої молоді. Також вона представила проекти механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського, зокрема фестиваль творчості, натхнення і науки  «Молодіжна хвиля», у рамках роботи якого в Миколаївській області діють STEM-майданчики та майстерні.

Про важливість на сьогоднішній день альтернативної енергетики розповів керівник науково-технічної групи дослідників м. Миколаєва А. М. Артемяк. Присутнім він представив проект «Тепло-вітроенергетична станція як засіб охорони навколишнього середовища» академіка Української Академії Наук, інженера-фізика Л. Л. Теляшова. Він відмітив, що головною відмінністю пропонованої ТВЕС є її екологічна чистота.

Патентний повірений України В. П. Довгий ознайомив учасників заходу з основними аспектами захисту інтелектуальної власності, з організаціями, до яких можна подавати заявки на патентування нового винаходу чи корисної моделі, з розцінками на отримання патенту, а також навів статистку щодо подання заявок на патенти за 2016 р.

Про особливості вибору напрямів досліджень науковцями Миколаївщини розповів доктор філософії технічних наук, академік Української Академії Наук, член колегії ГО «Миколаївське товариство дослідників», ректор Міжнародного технологічного університету «Миколаївська політехніка» Г.Б. Вільський. Він окреслив коло питань, над якими слід попрацювати науковцям для поліпшення життя миколаївської громади, серед яких: покращення екологічного стану, розвиток морегосподарського комплексу, удосконалення транспортної інфраструктури та ін. Також зосередив увагу присутніх на створенні місцевої програми по координації наукових досліджень Миколаївщини.

За підсумками першого засідання КМК було запропоновано створити науковий паркінгінг, провести спільний круглий стіл із залученням громадських організацій та підприємств Миколаєва для спільної корпоративної співпраці. Всі учасники круглого столу прийшли до спільного висновку, що робота клубу, в першу чергу, буде спрямована на пошук та підтримку талановитої і обдарованої молоді м. Миколаєва та області.

До початку та після засідання учасники круглого столу мали можливість ознайомитися з новими науковими, науково-популярними та довідковими виданнями з фондів бібліотеки, що були представлені на книжковій виставці «Інтелектуальний капітал України».

 

 


 


 

  


 

Meeting of the club of young and creative

 

On February 21, the Library held a round table "Space of technical ideas and scientific research." The event took place within the framework of the work of the newly formed club of young and creative ("KMK") "Territory of Science", which united people who are not indifferent to the development of Mykolaiv’s science. The purpose of the meeting was to discuss the current state of science, the activities of scientific schools of higher educational institutions of the region and ways of involving young people in scientific work. Participation in the event was attended by representatives of higher educational establishments of the city, city society of researchers, specialists in the field of invention and patenting, student youth.

Moderator of the event, deputy director of the scientific work of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library by O. Hmyryova N.V. Moiseyeva outlined the directions of the Club's activities, acquainted with planned activities and emphasized the importance of close cooperation. The chairman of the Club - Head of the Department of Higher Mathematics, Academic secretary of the Academy of Gardemarines of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov, associate professor, candidate of technical sciences O.O. Gaysha gave a salutary speech and invited young people to work actively within the Club. He spoke about the prospects for the development of scientific research in Ukrainian universities for the real sector of the country's economy and provided statistical data among the educational institutions, and also highlighted the role of Admiral Makarov National University of Shipbuilding in the region's research activities.

Assistant of the Department of Mechanics and Design of Machines of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov O.I. Savenkov presented ways of realizing technical ideas and scientific achievements at modern enterprises, emphasized the need to popularize and create scientific parks to stimulate scientific activity, and also noted the importance of close cooperation between educational institutions, public organizations and enterprises.

The research, development and implementation of non-formal education technologies was revealed in her speech by the doctor of philosophy in the field of education, the associate professor of the Department of Physics and Mathematics of the Mykolaiv National University named after. V.O. Sukhomlinsky I.V. Mankus. She focused on creating an educational environment that would ensure the search, development and support of creative talented youth. She also presented projects of the Faculty of Mechanics and Mathematics of the Mykolayiv National University. V.O. Sukhomlinsky, in particular the festival of creativity, inspiration and science "Youth wave", within the framework of which in the Mykolaiv region there are STEM-sites and workshops.

A.M. Artemyak, the head of the scientific and technical group of researchers in the city of Mykolaiv, told about the importance of alternative energy today. He presented the project "Heat-Wind Power Station as a Means of Environmental Protection" by the academician of the Ukrainian Academy of Sciences, engineer-physicist L. L. Telyashev. He noted that the main difference between the proposed TVES is its environmental cleanliness.

V.P. Dovgyi acquainted the participants of the event with the main aspects of protection of intellectual property, with organizations to which applications for patenting a new invention or utility model can be submitted, with patent fees, and also provided a static file on applications for patents for 2016.

Doctor of Philosophy of Technical Sciences, academician of the Ukrainian Academy of Sciences, member of the college "Mykolayiv Society of Researchers", rector of the International technological university "Mykolaiv polytechnic" G. B. Vilsky  told about the features of the choice of research directions to the scientists of Mykolaiv region. He outlined the issues that scientists should work on improving the life of the Mykoplaiv community, including: improving the ecological status, developing a maritime economy, improving transport infrastructure, etc. He also focused on the creation of a local program for the coordination of research in Nikolaev.

Following the results of the first meeting, KMK was invited to create a scientific parking, to hold a joint round table with the involvement of public organizations and enterprises in Mykolaiv for joint corporate cooperation. All the participants of the round table agreed that the work of the club, in the first place, will be aimed at finding and supporting the talented and gifted youth of the Mykolaiv city.

Before and after the meeting, the participants of the roundtable had an opportunity to get acquainted with new scientific, popular scientific and reference publications from the library funds that were presented at the book exhibition "Intellectual Capital of Ukraine".

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi