«Нанотехнології: наука, інновації та можливості»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 4768

 

Протягом останнього десятиріччя слово „нанотехнології” міцно закріпилося у суспільній свідомості, ставши невід'ємною частиною повсякденного життя та свого роду синонімом усього передового, сучасного, новітнього. Перспективи нанотехнологічної галузі воістину грандіозні. Нанотехнології кардинальним чином змінять всі сфери життя людини та приведуть світ до нової технологічної революції.

 

 

 

1. Особливості наносвіту

 

 

 

Алфимова, М. М. Занимательные нанотехнологии / М. М. Алфимова . - М. : Паркмедиа, 2011. - 89 с. : ил.

 

Доступно розглядаються три основних напрями нанотехнологій: нові матеріали, наноелектронні прилади, біотехнології. Можна дізнатися, які прилади потрібні для створення речей зі світу «нано» і як ці речі будуть виглядати.

 

 

 

Альтман, Ю. Военные нанотехнологии. Возможности применения и превентивного контроля вооружений : учеб. пособие / Ю. Альтман ; пер. с англ. А. В. Хачояна. - М. : Техносфера, 2006. - 421 с.

 

Пропонується опис сучасного стану науково-дослідницьких і конструкторських робіт у сфері воєнних додатків нанотехнологій, а також їхній вплив на дотримання існуючих законів гуманного проведення воєнних дій.

 

 

 

Витязь, П. А. Основы нанотехнологий и наноматериалов : учеб. пособие / П. А. Витязь, Н. А. Свидунович. - Минск : Вышэйшая шк., 2010. - 302 с. : ил.

 

Висвітлені основні аспекти нанотехнологій і наноматеріалів: термінологія і характеристики, історія розвитку науки; методи дослідження наноструктурованих матеріалів; технологія здобуття основних наноматеріалів; структури та застосування; органічні наночастини, нанокристали, полімери; теперішнє та майбутнє нанотехнологій.

 

 

 

Волков, Г. М. Объемные наноматериалы : учеб. пособие / Г. М. Волков. - М. : Кнорус, 2011. - 168 с.

 

Наведені основні відомості щодо наноматеріаловедення, поняття про критичний діаметр наночастин. Представлена методика, а також розрахункові та експериментальні результати визначення верхньої межі нанорозмірного інтервалу дисперсних часток речовини.

 

 

 

Вычислительные наноструктуры : учеб. пособие : в 2 ч. / под ред. Г. М. Алакоза. - М. : Интернет-Университет информ. технологий : Бином, 2010.

 

Ч. 1: Задачи, модели, структуры. - 487 с.

 

Ч. 2 : Программно-аппаратные платформы. - 399 с.

 

Наведений досвід споживання і створення вітчизняних біт-потокових технологій, для розповсюдження яких у сфері нано-метрових і супрамолекулярних обчислювачів цілком достатньо замінити ініціалізацію інструкцій інструктованим синтезом, реалізуючи їхні прилади.

 

Розкриті всі етапи і підтримуючі їх інструментальні платформи мікропрограмного створення алгоритмічно орієнтованих надпаралельних біт-потокових субпроцесорів.

 

 

 

Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. - Изд. 2-е, испр. - М. : Физматлит, 2009. - 414 с. : ил.

 

Викладено сучасний стан досліджень у сфері нанокристалічних матеріалів. Узагальнено експериментальні результати щодо впливу нанокристалічного стану на мікроструктуру і механічні, теплофізичні, оптичні, магнітні властивості металів, сплавів і твердофазних сполук. Розглянуто основні методи отримання ізольованих наночасток, ультрадисперсних порошків і компактних нанокристалічних матеріалів.

 

 

 

Жоаким, К. Нанонауки. Невидимая революция / К. Жоаким, Л. Плевер ; пер. с фр. А. Кавтаскина. - М. : Колибри, 2009. - 236 с. : ил.

 

Автори розповідають про таке порівняно нове явище, як нанотехнології і розмірковують про те, для чого вони призначені і що несуть людям.

 

 

 

Заячук, Д. М. Нанотехнології і наноструктури : навч. посіб. / Д. М. Заячук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 581 с. : іл.

 

Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ.

 

 

 

Кобаяси, Н. Введение в нанотехнологию / Н. Кобаяси ; пер. с яп. А. В. Хачояна ; под ред. Л. Н. Патрикеева. - М. : БИНОМ, 2005. - 134 с. : ил.

 

Книга знайомить читача з досягненнями в галузі нанотехнологій в Японії та інших країнах кінця ХХ – початку ХХІ ст. Продемонстровані фантастичні можливості нанотехнологій у сферах електроніки, енергетики, біології, медицини та ін. Велика увага приділена економічним та соціальним наслідкам впровадження нанотехнології в життя суспільства.

 

 

 

 

 

Нанонаука и нанотехнологии : энцикл. систем жизнеобеспечения / Гл. соред.: Осама О. Аваделькарим, Чуньли Бай, С. П. Капица. - М. : БИНОМ, 2011. - 999 с. : ил.

 

Дане видання – база знань ХХІ ст., що включає інформацію про сучасний стан та експертні дані з багатьох аспектів систем життєзабезпечення. Розглядаються наукові принципи, що лежать в основі нанотехнології, нанотехнологічні прилади та системи.

 

 

 

Наноструктурные материалы / под ред. Р. Ханнинка, А. Хилл, Н. И. Бауровой ; пер. с англ. А.А. Шустикова. - М. : Техносфера, 2009. - 487 с. : ил.

 

Наведені ключові напрацювання в області нанотехнологій і розглядається їхній вплив на обробку металів, полімерів, композитних та керамічних матеріалів. Обговорюються практичні питання, пов’язані з промисловим виробництвом та використанням наноматеріалів.

 

 

 

Нанотехнологии. Азбука для всех / под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2009. - 367 с. : ил.

 

Ця книга - спроба доступно розповісти про наукові, індустріальні та соціальні аспекти явищ, що носять назви «нанотехнології» та «наноматеріали». Вона розрахована на всіх, хто хоче розібратися з цими модними зараз термінами.

 

 

 

Нанотехнологии, метрология, стандартизация и сертификация в терминах и определениях / под ред. М. В. Ковальчука, П. А. Тодуа. - М. : Техносфера, 2009. - 135 с.

 

Термінологічний словник містить такі розділи: основні поняття; основні фізичні, хімічні та біологічні явища та поняття в нанотехнологіях; об’єкти, основні процеси та методи дослідження нанооб’єктів; метрологія, стандартизація і сертифікація; інформатика, електроніка та квантові комп’ютери.

 

 

 

Пул, Ч. Нанотехнологии : учеб. пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс, ; пер. с англ. под ред. Ю. И. Головина. - М. : Техносфера, 2004. - 327 с. : ил.

 

Перший посібник російською мовою, що описує структуру і властивості наноматеріалів від твердотільних до біологічних об'єктів. Вичерпно викладені технології виготовлення та методи дослідження наноструктур, різноманітні застосування - від оптоелектроніки до каталізу і біотехнологій.

 

 

 

Родунер, Э. Размерные эффекты в наноматериалах : монография / Э. Родунер ; пер. с англ. А. И. Хачояна ; под ред. Р. А. Андриевского. - М. : Техносфера, 2010. - 350 с.

 

У монографії на прикладі наночастин розглянуто проявлення фізико-хімічних властивостей матеріалів, пов’язаних із розмірними ефектами. Основна увага приділяється структурі, електронній будові, магнітним характеристикам, каталічним та термодинамічним особливостям.

 

 

 

Рыжонков, Д. И. Наноматериалы : учеб. пособие / Д. И. Рыжонков, В. В. Лёвина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - М. : Бином, 2010. - 365 с. : ил.

 

Розглядаються різні методи отримання ультрадисперсних (нано-) матеріалів – механічні, фізичні, хімічні та біологічні. Узагальнені сучасні уявлення про електричні, магнітні, теплові, оптичні, дифузійні, хімічні і механічні властивості наноматеріалів.

 

 

 

Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам / под ред. Г. Л. Азоева. - М. : Бином, 2011. - 319 с. : ил.

 

Книга формує комплексне сприйняття ринку, його загроз та можливостей, стратегії впровадження на ринок і механізми створення наноіндустрії, генеруючої прибуток від наноінновацій. Фактографічна база заснована на даних консалтингових та аналітичних компаній світової наноіндустрії.

 

 

 

Справочник Шпрингера по нанотехнологиям : в 3-х т. / под ред. Б. Бхушана ; пер. с англ. под общ. ред. А. Н. Саурова. - М. : Техносфера, 2010. – Т. 3. - 831 с. : ил.

 

Довідник об’єднує відомості з технології, механіки, матеріалознавства та надійності. В ньому також розглядаються соціальні, етичні та політичні наслідки нанотехнологій. Це видання являє собою одне з основних джерел інформації в області наукових знань про нанотехнології.

 

 

 

Уильямс, Л. Нанотехнологии без тайн : путеводитель / Л. Уильямс, У.Адамс ; пер. с англ. Ю. Г. Гордиенко. - М. : ЭКСМО, 2009. - 364 с. : ил.

 

Посібник для тих, хто хоче ознайомитися з основами нанотехнології, але не збирається займатися ними професійно. Тут детально та цікаво описуються питання від самих простих до самих складних і цікавих. Також є завдання для самоперевірки отриманих знань.

 

 

 

Фостер, Л. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности / пер. с англ. А. Хачояна. - М. : Техносфера, 2008. - 349 с. : ил.

 

У цій книзі автори – відомі вчені та бізнесмени, які займаються теоретичними та практичними проблемами нанотехнологій, - описують стан справ та перспективи їхнього розвитку на найближчі десятиліття, а також можливий вплив нанотехнологій на глобальні процеси.

 

 

 

Чернышев, С. Л. Моделирование и классификация наноструктур / С. Л. Чернышев. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 210 с.

 

Моделювання та класифікація наноструктур розглядаються на основі будування динамічної вірогідності моделі взаємодій вимірювального пристрою та виміряємого об’єкта. Наведені приклади застосування мультимедійного комплексу «Квартика», призначеного для аналізу атомних і наноструктур на основі чотиризначної логіки вимірювань.

 

 

2. Природничі нанодива

 

Богатство Наномира. Фоторепортаж из глубин вещества / под ред. Ю. Д. Третьякова. - М. : Бином, 2010. - 171 с. : ил.

 

Видання являє собою альбом наукових фотографій, отриманих методами оптичної та растрової електронної мікроскопії. Фотографії класифіковані за розділами, що відображають наукові інтереси авторів цього видання.

 

 

 

Воронов, В. К. Физика на переломе тысячелетий : учебник для вузов / В. К. Воронов, А. В. Подоплелов, Р. З. Сагдеев. - М. : ЛИБРОКОМ, 2011. - 429 с. : ил.

 

У підручнику викладаються фізичні основи нанотехнологій. Книга складаєтся з трьох частин. Перша частина присвячена фізичним явищам та законам і положенням, що їх описують. У другій частині представлені ідеї, що відносяться до фізики мікро- і наносвіту матеріальних тіл у твердому та жидкому станах. Третя частина – про нові теоретичні та експерементальні методи дослідження багатоелектронних систем.

 

 

 

Генералов, М. Б. Криохимическая нанотехнология : учеб. пособие для вузов / М. Б. Генералов. - М. : Академкнига, 2006. - 325 с. : ил.

 

В учбовому посібнику викладені основні положення кріохімічної технології отримання наноматеріалів органічного та неорганічного синтезу і твердофазових композицій зі спеціальними властивостями. Розглядаються основні типи сучасного промислового сублімаційного обладнання та наведені їхні технічні характеристики.

 

 

 

Генералов, М. Б. Основные процессы криохимической нанотехнологии : теория и методы расчета : учеб. пособие / М. Б. Генералов. - СПб. : Профессия, 2010. - 348 с.

 

Велика увага приділена процесам диспергування розчинів, кріо-кристалізації, сублімації кріогранул, десублімації розчинів кріоекстракції і кріозагартування та іншим методам фізичного впливу.

 

 

 

Гречихин, Л. И. Физика наночастиц и нанотехнологий : общ. основы, механич., тепловые и эмиссионные свойства : монография / Л. И. Гречихин. - Минск : Технопринт, 2004. - 398 с.

 

У монографії викладена нова двухчасткова квантова теорія твердого тіла та рідин з формуванням нанокластерних структур з їхньою внутрішньою взаємодією.

 

 

 

Дубровский, В. Г. Теория формирования эпитаксиальных наноструктур / В. Г. Дубровский . - М. : Физматлит, 2009. - 350 с. : ил.

 

У книзі детально розглядається кінетична теорія формування напівпровідникових наноструктур на поверхні твердого тіла, описуються основні фізичні концепції та моделі процесів утворення епітаксиальних плівок, квантових точок та ниткоподібних нанокристалів.

 

 

 

Рево, В. В. Введение в нанотехнологии живых сред. Ресурсы биодинамики и нанотехнологии / В. В. Рево. - М. : Белые альвы, 2009. - 285 с.

 

У виданні вперше описується біодинаміка надшвидких процесів в ієрархічних середовищах в нано- і фемтомасштабах. Представлений базовий механізм невідомих раніше кодів та енергетичних ресурсів біологічних структур на кожному з рівнів системної організації живого, включаючи відкритий автором реліктовий енергетичний механізм.

 
 

 

Синергетика. Исследования и технологии / под ред. Г. Г. Малинецкого. - М. : Либроком, 2009. - 220 с.

 

У посібнику розглядаються ті напрями синергетики, в яких її результати знайшли втілення у високих технологіях. Обговорюється стратегія розвитку синергетики, а також нові механізми самоорганізації, виявлені дослідниками.

 

 

 

Суздалев, И. П. Нанотехнологии. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И. П. Суздалев. - 2-е изд., испр. - М. : Либроком, 2009. - 589 с.

 

Книга висвітлює коло питань щодо нанооб’єктів. Спостерігаються ефекти, чутливі як до окремих атомно-молекулярних рівнів енергії, так і до колективних якостей тіл. Розвиток науки про нанокластери і наносистеми та методи їхнього дослідження привели до створення нанотехнологій, що відрізняються унікальними властивостями та перспективами застосування.

 

 

 

Яфаров , Р. К. Физика СВЧ вакуумно-плазменных нанотехнологій / Р. К. Яфаров. - М. : Физматлит, 2009. - 216 с.

 

Викладається математична теорія дифузійних процесів і основи теорії плазми газового розряду в магнітному полі, описані застосовувані методи рішення сохастичних диференційних рівнянь і рівнянь Фоккера-Планка-Колмогорова.

 

 
 

3. Електроніка та інформаційні технології

 

 

Борисенко, В. Е. Наноэлектроника : учеб. пособие / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, Е. А. Уткина. - М. : Бином, 2009. - 223 с. : ил.

 

У посібнику розглянуті фундаментальні фізичні ефекти, що мають місце в наноструктурах і обумовлені їх зниженою мірністю. Описано підходи, що дозволяють формувати такі структури в напівпровідниках, а також сучасні методи їхнього дослідження. Обговорюються особливості транспорту носіїв заряду в нанорозмірних структурах.

 

 

 

Драгунов, В. П. Основы наноэлектроники : учеб. пособие / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин. - М. : Логос, 2006. - 494 с. : ил.

 

Викладаються основні питання фізики систем зниженої розмірності, розглядаються особливості енергетичного спектру і перенесення частинок в багатошарових структурах з різкими потенційними кордонами.

 

 

 

Дьячков, П. Н. Электронные свойства и применение нанотрубок : монография / П. Н. Дьячков. - М. : Лаб. знаний, 2011. - 488 с. : ил.

 

У монографії описані будова, властивості, сфера застосування вуглецевих нанотрубок. Досліджено нові квантові ефекти, викладені методи розрахунку електронних властивостей двостінних нехіральних і одностінних хіральних нанотрубок, а також нанотрубок з точковими дефектами. Виявлено електронні властивості боронітрідних нанотрубок. Дано уявлення про наноелектромагнетізм.

 

 

 

Зебрев, Г. И. Физические основы кремниевой наноэлектроники : учеб. пособие / Г. И. Зебрев. – М. : БИНОМ : Лаб. знаний, 2011. – 240 с. : ил.

 

У виданні описуються основні фізичні принципи, структури і методи моделювання, а також тенденції розвитку сучасної та перспективної кремнієвої наноелектроніки з технологічними нормами менше 100 нм.

 

 

 

Игнатов, А. Н. Классическая электроника и наноэлектроника : учеб. пособие / А. Н. Игнатов, Н. Е. Фадеева, В. Л. Савиных. – М. : Флинта, 2009. – 726 с. : ил.

 

У книзі викладені фізичні основи напівпровідникових електронних приладів. Розглянуто основні типи радіокомпонентів, елементи і вузли аналогових і цифрових мікроелектронних пристроїв і систем, інтегральні схеми високих ступенів інтеграції.

 

 

 

Игнатов , А. Н. Оптоэлектроника и нанофотоника : учеб. пособие / А. Н. Игнатов . – СПб. : Лань, 2011. – 538 с.

 

У навчальному посібнику викладено фізичні основи роботи оптоелектронних приладів та нанофотоніки, розглянуті питання застосування оптоелектронних приладів в аналогових і цифрових електронних пристроях.

 

 

 

Климов , В. В. Наноплазмоника / В. В. Климов. – 2-е изд., испр. – М. : Физматлит, 2010. – 480 с.

 

Книга представляє новітні результати в одній з галузей нанотехнологій - наноплазмоніці. Наноплазмоніка є частиною нанооптики і нанофотоніки і взаємодіє з коливаннями електронів провідності в металевих наночастинках і наноструктурах. Важливість і перспективність наноплазмоніки полягає в тому, що вона дозволяє поєднати нанометрові розміри приладів та сенсорів з оптичними частотами їхнього функціонування.

 

 

 

Ковшов, А. Н. Основы нанотехнологии в технике : учеб. пособие / А. Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров, И. М. Ибрагимов. – М. : Академия, 2009. – 239 с. : ил.

 

Викладено основні поняття нанотехнології та принципи моделювання наносистем. Розглянуто методи аналізу, формування та складання наноструктур. Наведено відомості про наноструктурні матеріали, що застосовуються у виготовленні технічних виробів. Представлені конкретні методи і результати нанорозмірної обробки деталей в машинобудуванні. Дано опис деяких перспективних нанопристроїв.

 

 

 

Лозовский, В. Н. Нанотехнология в электронике : введение в специальность : учеб. пособие / В. Н. Лозовский, Г. С. Константинова, С. В. Лозовский. – СПб. : Лань, 2008. – 327 с. : ил.

 

Даний посібник знайомить читача з історичними етапами зародження наноелектроніки, визначає роль мікроелектроніки на сучасному етапі. Також наведені теоретичні основи та особливості наноелектроніки, відображені особливостіінструментального та технологічного забезпечення її розвитку. Розглядаються досягнення нанотехнології в електроніці, перспективи і тенденції її подальшого розвитку.

 

 

 

Мартинес-Дуарт, Дж. М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Дж. М. Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф. Агулло-Руенда ; под ред. Е. Б. Якимова ; пер. с англ. А. В. Хачорян. – Изд. 2-е, доп. – М. : Техносфера, 2009. – 367 с. : ил.

 

У книзі детально описані основні фізичні концепції, пов'язані з нанонаукою і нанотехнологіями, і можливості створення на їхній основі мікроелектронних і опто-електронних приладів нового покоління.

 

 

 

Мокеров В. Г. Наногетероструктуры в сверхвысокочастотной полупроводниковой электронике : сб. ст. / В. Г. Мокеров. – М. : Техносфера, 2010. – 431 с. : ил.

 

До збірки увійшло 30 статей В.Г.Мокерова за період з 1986 по 2009 рр. Ці роботи присвячені питанням створення наногетероструктур і послужили підставою для створення Інституту надвисокочастотної напівпровідникової електроніки Російської академії наук в 2002 р.

 

 

 

Нано- и микросистемная техника. От исследований к разработкам : сб. ст. : [монография] / под ред. П. П. Мальцева. – М. : Техносфера, 2005. – 589 с. : ил.

 

Розглянуто загальні питання, технології формування наноструктур, методи дослідження наноструктур, метрологічне забезпечення, основи технології, моделювання та конструювання компонентів нано- і мікросистемної техніки, перспективи їхнього застосування.

 

 

 

Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника : миров. достижения за 2005 г. : сб. / под ред. П. П. Мальцева. – М. : Техносфера, 2006. – 149 с.

 

Наведені світові новини за 2005 рік, що згруповані по розділах і охоплюють наноматеріали, наноелектроніку, нанодатчики і нанопристрої, діагностику наноструктур і наноматеріалів, нанобіотехнології і застосування нанотехнологій у медицині.

 

 

 

Наноструктуры в электронике и фотонике / под ред. Ф. Рахмана ; пер. с англ. Ю. А. Заболотной; под ред. Е. Л. Свинцова. – М. : Техносфера, 2010. – 343 с. : ил.

 

У посібнику розглядаються наномасштабні матеріали та пристрої, що застосовуються як в електронних, так і оптичних технологіях. Основний акцент робиться на експериментальні методи, а не на теоретичне моделювання. Представлені матеріали є хорошою "їжею для розуму" для вчених і студентів, які мріють розвивати нові технології виробництва ультрамалих пристроїв і відкривати нові сфери досліджень.

 

 

 

Сидоров, М. А. Магия "нано" : эволюция современной электроники: от нанонауки к нанобизнесу / М. А. Сидоров. – М. : Компания Спутник, 2005. – 119 с.

 

У пропонованій науково-популярній книзі розповідається про еволюцію сучасної електроніки (від мікроелектроніки - до молекулярної і наноелектроніки) і вироби на її основі. Розглядаються також основні досягнення, технічні, комерційні та соціальні перспективи нанотехнологічної революції XXI століття.

 

 

 

Технология материалов микро-, опто- и наноэлектроники : учеб. пособие. – М. : Бином, 2010.

 

Ч. 1 / А. А. Раскин, В. К. Прокофьева. – 164 с. : ил.

 

Ч. 2 / В. М. Рощин, М. В. Силибин. – 180 с. : ил.

 

У навчальному посібнику розглядаються фізико-хімічні процеси отримання матеріалів, використовуваних в мікро-, опто- та наноелектроніки, в тому числі операції виділення хімічного індивіда з вихідної сировини, очищення у вигляді сполук, фінішне рафінування, одержання монокристалів із заданими властивостями.

 

Також висвітлені питання отримання основних компонентів мікро-, опто- та наноелектроніки : металів, легуючих елементів, діелектричних та вуглецевих матеріалів, металоорганічних сполук і допоміжних матеріалів.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi