Статті

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні»

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 1243

27 березня директор бібліотеки В.В. Агаркова та заступник директора з наукової роботи Н.В. Моісеєва взяли участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні», що проходила у ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» у рамках Року культурної спадщини в Європі. Конференція зібрала науковців, державних службовців, керівників закладів культури, фахівців-практиків, студентів.

Учасників конференції привітали директор ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» Н. В. Федотова, почесні директори університету В. Л. Гавеля та О. К. Іванов, начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації М. Ф. Димитров.

На пленарному засіданні були представлені актуальні та ґрунтовні доповіді, а саме: «Образ архіву в майбутньому: висновки, отримані на основі цивілізаційного підходу» доктора історичних наук, професора, директора Державного архіву Миколаївської області Л. Л. Левченко, «За лаштунками» сучасної української драматургії» заслуженого діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, професора Київського національного університету культури і мистецтв В. В. Неволова, «Професійний егоцентризм як фактор культуротворення особистості» доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри культурології ВП «МФ КНУКіМ» В. Л. Мозгового, «М. М. Аркас: аспекти культурної ідентифікації (до 165-річчя від дня народження)» кандидата історичних наук, доцента кафедри культурології ВП «МФ КНУКіМ» О.М. Чеботаєвої.

Предметні обговорення відбулися у рамках секційних засідань: «Гуманітарна та прикладна культурологія. Культурологічна освіта», «Соціально-комунікаційний простір культури», «Музичні і хореографічні соціокультурні практики та художньо-культурологічна освіта», «Художньо-естетичні практики дизайну в сучасному соціокультурному просторі та в художньо-культурологічній освіті».

Директор бібліотеки В. В. Агаркова на секції «Соціально-комунікаційний простір культури» представила виступ «Нова парадигма розвитку бібліотек з урахуванням Цілей сталого розвитку суспільства», в якому окреслила стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної галузі та акумулювала напрацювання бібліотек області відповідно до сучасних потреб суспільства. У рамках роботи секції були представлені виступи науковців, викладачів, керівників закладів культури, фахівців обласних та міських бібліотек.

 

 

 

 

 

 

IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «State and Prospects for the Development of Cultural Science in Ukraine»

 

March 27, director of the library V.V. Agarkova and deputy director of scientific work N.V. Moiseeva took part in the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «State and Prospects for the Development of Cultural Science in Ukraine» held at the Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts within the framework of the Year of Cultural Heritage in Europe. The conference brought together scholars, civil servants, heads of cultural institutions, practitioners and students.

Participants of the conference were congratulated by Director of the Mykolaiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts N.V. Fedotov, honorary directors of the University V.L. Havel and O.K. Ivanov, head of the Department of Culture, Nationalities and Religions of Mykolaiv region State Administration M.F Dimitrov.

The plenary session presented actual and thorough reports, namely: «The image of the archives in the future: conclusions drawn on the basis of a civilization approach» by Doctor of Historical Sciences, professor, director of the State Archives of Nikolaev region L. L. Levchenko, «Behind the Scenes» of modern Ukrainian drama «by Honored Artist of Ukraine, candidate of art studies, professor of the Kiev National University of Culture and Arts V.V. Nevolov», Professional egocentrism as a factor of cultural development of personality «to doctor Rector of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Cultural Studies of the «MF KNUKiM» Department of V.L. Mozgovoy, «M. M. Arkas: aspects of cultural identification (to the 165th anniversary of the birth)» of the candidate of historical sciences, associate professor of the Department of Cultural Studies of the «MF KNUKiM» O.M. Chebotayeva.

The subject discussions took place in the framework of sectional meetings: «Humanitarian and Applied Culturology. Cultural Education», «Social and communication space of culture»,«Musical and choreographic socio-cultural practices and artistic and cultural education»,«Artistic and aesthetic practices of design in modern socio-cultural space and in arts and culture education».

Director of the library V.V. Agarkova at the section «Social and communication space of culture» introduced the statement «New paradigm of development of libraries taking into account the goals of sustainable development of society», which outlined the strategic guidelines for the development of the library industry and accumulated the work of the libraries of the region in accordance with the modern needs of society. Within the framework of the section were presented performances of scientists, teachers, heads of cultural institutions, specialists of regional and city libraries.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi