Статті

Інформаційна година «Ресурсні можливості бібліотеки для мовної освіти»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1290

9 жовтня до обласної наукової бібліотеки завітали студенти першого курсу кафедри романо-германської філології ЧДУ ім. Петра Могили. Увазі учасників інформаційної години «Ресурсні можливості бібліотеки для мовної освіти», що відбулася у рамках Декади першокурсника, був запропонований огляд документально-інформаційних ресурсів і послуг сектору документів іноземними мовами. Іспанські філологи завітали до сектору невипадково, оскільки іспанська мова входить до переліку найпопулярніших мов міжнародного спілкування. Співробітники сектору підготували для студентів тематичний огляд літератури з фонду бібліотеки з питань лінгвокраїнознавства, літературознавства, вивчення іспанської самостійно та у вищому навчальному закладі, довідників з практичної граматики, контролю набутих знань, підручників для початкового та просунутого рівня вивчення мови. Представлені документи допоможуть розширити можливості студентів-філологів у процесі оволодіння мовою та вирішенні майбутніх освітніх завдань.

 

 

 

 

 

 

 

On the 9th of October, students of the first year of the Department of Romano-Germanic Philology of the Petro Mohyla Black Sea National University came to the regional scientific library. To the attention of participants of the information hour "Resources of the library for language education", which took place within the framework of the Decade of the first-year student, an overview of documentary information resources and services of the document sector in foreign languages was offered. Spanish philologists have come to the sector not by chance, as Spanish is among the most popular languages of international communication. The employees of the sector prepared for the students a thematic review of literature from the library fund on linguistics, literary studies, the study of Spanish independently and in higher educational institutions, handbooks  on practical grammar, control of acquired knowledge, textbooks for the elementary  and advanced level of language learning. These documents will help to expand the opportunities for students of philology in the process of mastering the language and solving future educational tasks.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi