Статті

У бібліотеці відбулася науково-практична конференція «Проблема білінгвізму південних регіонів України: історико-культурний, психологічний, лінгвістичний аспекти вивчення»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 1587

 7 листопада в обласній науковій бібліотеці відбулася науково-практична конференція «Проблема білінгвізму південних регіонів України: історико-культурний, психологічний, лінгвістичний аспекти вивчення», приурочена до Дня української писемності та мови. Метою заходу було обговорення передумов виникнення двомовності на теренах України, зокрема у Миколаївській області, вивчення розповсюдження білінгвізму, характер його впливу на розвиток як окремої людини, так і суспільства в цілому, позитивної та негативної ролі двомовності на соціалізацію людини. Співорганізаторами заходу виступили викладачі та студенти Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, які взяли активну участь у підготовці та проведенні конференції.

Історичні основи виникнення проблеми білінгвізму в Україні розкрила у своєму виступі кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Морозова О.С. Вона зауважила, що процес впровадження української мови в усі сфери життя був дуже складним, а на півдні та сході України були сприятливі умови для розвитку та функціонування масового білінгвізму.

Про світовий досвід та українські реалії білінгвізму розповів старший викладач кафедри філософії освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Гладун В.В. Він наголосив, що на сучасному етапі Україну можна охарактеризувати як державу національного типу, де є чітке протиставлення титульної нації – українців та національних меншин. Мова титульної нації конституційно закріплена як державна, що означає її введення до усіх сфер офіційної комунікації.

З актуальними питаннями щодо проблем українсько-російської двомовності засобів масової інформації присутніх ознайомила кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології, теорії та історії літератури Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Руссова В.М.

Кандидат  філологічних наук, доцент кафедри української літератури, активіст товариства «Просвіта» Береза І.Ю. висвітлила основні акценти роману Ґ. Ґамільтона «Люди з веснянками».

У своєму виступі старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ляхова В.П. розкрила психологічний фактор білінгвізму як наукової проблеми.

Про психологічні аспекти білінгвізму в дитячому та підлітковому віці розповіла завідуюча психологічної консультації центру медико-психолого-педагогічної служби Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського Гулькова Д.С. Вона відмітила основні переваги та недоліки проблеми двомовності.

Психолог вищої категорії, практичний психолог Янішевська О.В. описала психологічний аспект проблеми білінгвізму в освітньому середовищі Миколаївської гімназії № 3.

У своїх виступах магістрантки 545 гр. Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Слюсаренко А. та Рябінська А. акцентували увагу на історико-культурному аспекті проблеми білінгвізму Одеської та Миколаївської області.

Наприкінці заходу кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету ім. Петра Могили Гайдай О.М., підсумовуючи усі доповіді, відмітила, що сьогодні як і раніше проблема білінгвізму на теренах України залишається. Вона акцентувала увагу присутніх на основних перспективах вирішення цієї проблеми.

У рамках науково-практичної конференції учасники ознайомилися з книжковою виставкою «Білінгвізм як мовне та соціальне явище» з фонду бібліотеки, на якій були представлені книги та статті з періодичних видань, що висвітлювали проблему двомовності у різних напрямках суспільного життя.

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


 

The library hosted a scientific and practical conference

 

On November 7 in the regional scientific library there was a scientific-practical «Problem of bilingualism of the southern regions of Ukraine: historical-cultural, psychological, linguistic aspects of studying», which is timed to the Day of Ukrainian Literature and Language. The purpose of the event was to discuss the preconditions for the emergence of bilingualism on the territory of Ukraine, in particular in the Mykolaiv region, the study of the spread of bilingualism, the nature of its influence on the development of both an individual and society as a whole, the positive and negative role of bilingualism in the socialization of man. Co-organizers of the event were teachers and students of the Petro Mohyla Black Sea National University named, who took an active part in the preparation and holding of the conference.

Historical foundations of the problem of bilingualism in Ukraine were revealed in her speech by the candidate of historical sciences, associate professor of the history of the Petro Mohyla Black Sea National University Morozova O.S. She noted that the process of implementing the Ukrainian language in all spheres of life was very complicated, and in the south and east of Ukraine there were favorable conditions for the development and functioning of mass bilingualism.

Gladun V.V., Senior Lecturer of the Department of Philosophy of Education, Theory and Methodology of Social Science Subject Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, told about world experience and Ukrainian realities of bilingualism. He emphasized that at the present moment Ukraine can be characterized as a nation-state, where there is a clear opposition to the titular nation-Ukrainians and national minorities. The title of the nation is constitutionally enshrined as a state, which means its introduction into all spheres of official communication, especially at the official level.

The candidate of philological sciences, associate professor of the Department of Ukrainian Philology, Theory and History of Literature at the Petro Mohyla  Black Sea National University V.M. Russova. She also dwelt on the threats of this problem with the patriotic upbringing of youth.

Candidate of Philology, Associate Professor of Ukrainian Literature Department, activist of Prosvita Society Bereza I.U. highlighted the main accents of G. Hamilton's novel «People with freckles» for the Ukrainians of the South.

In her speech, senior lecturer of the Department of Pedagogy, Psychology and Management of Education of Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education, Lyakhova V.P. revealed the psychological factor of bilingualism as a scientific problem.

The psychological aspects of bilingualism in children and adolescents described the head of the psychological counseling center of the medical-psychological-pedagogical service of  V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University Gulkova D.S. She noted the main advantages and disadvantages of bilingualism.

Psychologist of the highest category, practical psychologist of Mykolaiv gymnasium № 3 Yanishevskaya O.V. described the psychological aspect of the problems of bilingualism in the educational environment of the gymnasium № 3.

During the report, the Master student of the  545 group of the Petro Mohyla  Black Sea National University Slyusarenko A. and Ryabinska A. emphasized the historical and cultural aspects of the problems of bilingualism in Odessa and Mykolaiv region.

At the end of the event, candidate of historical sciences, assistant professor of history of the  Petro Mohyla Black Sea National University Gayday O.M., summing up all the speakers of the conference, that today the problem of bilingualism remains in Ukraine. She focused on the main perspectives on solving the problem of bilingualism.

Within the framework of the scientific and practical conference, the participants got acquainted with the book exhibition «Bilingualism as a Linguistic and Social phenomenon» from the library's library, where books and articles from periodicals were presented that covered the issue of bilingualism in different directions of public life.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi