Статті

Відбувся обласний семінар «Історія українських військових формувань у курсі історії України як складова патріотичного виховання учнівської молоді»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 978

24 вересня у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства відбувся обласний семінар «Історія українських військових формувань у курсі історії України як складова патріотичного виховання учнівської молоді», ініціатором якого став Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Засідання складалося з двох модулів –історико-теоретичного та методично-практичного. Учасниками стали відомі миколаївські науковці, представники Територіальної козацької громади міста Миколаєва, викладачі ЗОШ районів. Також був присутній український письменник, лауреат літературної премії «Коронація слова – 2017» Віктор Вальд.

Доктор історичних наук, завідувач кафедри філософської освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти І. Є. Ніколаєв озвучив головні завдання обласного семінару та важливість осмислення впливу військових формувань на підростаюче покоління.

У своїх доповідях козацькі отамани Територіальної козацької громади міста Миколаєва С. М. Параскун та В. Р. Ягвай зупинилися на важливості козацького виховання у сучасної молоді та проблематиці міфологізації образу козака.

Заступник директора з виховної роботи, учитель предмета «Захист Вітчизни» Вознесенського закладу загальної середньої освіти №10 Вознесенської міської ради Миколаївської області поділився практичними напрацюваннями з залучення дебатів на військову тематику в школі як однієї з інтерактивних складових у формуванні сучасного громадянина-патріота.

Доктор історичних наук, професор кафедри історії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського В. А. Пархоменко розповів про українізацію військових формувань на півдні України в період Української революції 1917-1921 рр. та презентував військові експонати – сталеві каски сторін, що воювали у Першій світовій війні.

Віктор Вальд презентував історико-пригодницькі романи «Останній бій Урус-шайтана» (Харків, 2017) та «Меч Сагайдачного» (Харків, 2019) та поділився творчими планами на майбутнє.

Наприкінці зустрічі кандидат історичних наук, доцент кафедри філософської освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти О. В. Волос розповіла про військовий ескадрон В. П. Скаржинського, його участь у закордонних походах та наголосила про важливість використання краєзнавчих матеріалів для виховного процесу.

До уваги учасників була представлена книжкова виставка «Мужність і відвага крізь віки» із фонду обласної бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

 

Regional seminar «History of Ukrainian military formations in the history of Ukraine as a component of the patriotic education of student youth»

 

 On March 24, the regional seminar “History of Ukrainian military formations in the course of Ukrainian history as a component of patriotic upbringing of student youth” was held at the Department of Documents and Scientific Intelligence on Local Lore, initiated by the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Teacher Education. The meeting consisted of two modules - historical-theoretical and methodological-practical. The participants became known scientists, representatives of the Territorial Cossack community of the Mykolaiv city, teachers of secondary school districts. Also present was the Ukrainian writer, laureate of the literary prize "Coronation of the Word - 2017" Victor Wald.

 Doctor of History, Head of the Department of Philosophical Education, Theory and Methods of Social Science Subjects of the Mykolaiv Regional Institute of Postgraduate Teacher Education I.E. Nikolaev voiced the main tasks of the regional seminar and the importance of understanding the influence of military units on generation.

 In their reports the Cossack chieftains of the Territorial Cossack community of the Mykolaiv city S.M. Paraskun and V.R. Yagvai paid attention to the importance of Cossack education in modern youth and the problems of mythologization of the Cossack image.

 The deputy director of educational work, teacher of the subject "Protection of the Fatherland" of the Ascension Institution of General Secondary Education №10 of the Ascension City Council of the Mykolaiv region shared the practical experience of involving the debate on military topics at the school as one of the interactive components in the formation of modern citizens.

 Doctor of History, Professor of the Department of History of the V.O. Sukhomlinsky Mykolaiv National University V.A. Parkhomenko told about the Ukrainianization of military formations in the south of Ukraine during the Ukrainian Revolution of 1917-1921 and presented military exhibits - steel helmets of the warring parties in The First World War.

 Victor Wald presented the historical-adventure novels “The Last Fight of Urus-Shaytana” (Kharkiv, 2017) and The Sword of Sagaidachny (Kharkiv, 2019) and shared his creative plans for the future.

 At the end of the meeting the candidate of historical sciences, associate professor of the chair of philosophical education, theory and methodology of social science subjects of the Mykolaiv regional institute of postgraduate pedagogical education O.V. Volos told about the military squadron V.P. Skarzhynsky, his participation in foreign campaigns and used material for foreign campaigns the educational process.

 The book exhibition "Courage and Courage Through the Ages" from the Regional Library Fund was presented to the participants' attention.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi