Статті

Засідання постійно діючої наукової студії за темою «Медична освіта: реалії, тенденції, перспективи»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1067

29 жовтня в обласній науковій бібліотеці відбулося чергове засідання постійно діючої наукової студії «Освіта Миколаївщини: нові наукові орієнтири» за темою «Медична освіта: реалії, тенденції, перспективи». Метою заходу було обговорення питань щодо підвищення рівня вітчизняної медичної освіти, впровадження передових наукових розробок у навчальний процес, технології дуальної освіти, створення сучасної навчально-методичної бази в медичній освіті, вивчення європейського досвіду з підготовки фахівців медичної сфери.

Участь у заході взяли представники департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївського обласного, центру здоров’я, науковці, викладачі та студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Миколаївського класичного університету імені Пилипа Орлика, приватного вищого навчального закладу «Медико-природничий університет» та Миколаївського базового медичного коледжу.

Модератор заходу – заступник директора з наукової роботи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Н. В. Моісеєва – наголосила на актуальності засідання та акцентувала увагу на тому, що вища медична освіта має забезпечити високоякісну підготовку студентів і є важливою складовою реформування галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня підготовки майбутніх лікарів залежить якість надання медичних послуг населенню.

Головний спеціаліст відділу вищої освіти департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Є. В. Троценко підкреслила, що сьогодні якість освіти у вищих навчальних закладах покращується шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, впровадження передових наукових розробок у практику викладання, створенням сучасної навчально-методичної бази.

Про результати соціального дослідження «Медична реформа в Миколаєві: стан та перспективи реалізації» розповіли кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Д. А. Локтіонова та кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології В. О. Чорна. Вони висвітлили коло питань з анкетування медичних працівників та проінформували про заходи поширення інформації з медичної реформи серед населення міста.

Дослідження Миколаївського центру соціологічних досліджень «Громадська думка м. Миколаєва-2019: оцінка якості надання медичних послуг» представила кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Н. В. Рожанська. Вона ознайомила з методологією проведення даного дослідження та озвучила цифрові показники якості надання медичних послуг серед містян.

Про реформування вторинної ланки медицини розповіла заступник начальника по адміністративній частині Миколаївського обласного центру здоров’я В. В. Котовська. Вона зупинилася на аспектах інформаційної компанії з інформування населення про результати першого етапу реформування медичної галузі та розкрила кадрові питання забезпечення медичних установ кваліфікованими працівниками.

Кандидат медичних наук, доцент, доктор філософії, директор медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили Г .В. Грищенко ознайомив присутніх із сучасними проблемами медичної освіти Миколаївщини, а також розповів про роботу медичного інституту, що відкрився у 2015 р., та висококваліфіковану підготовку спеціалістів медичної галузі.

Під час доповіді за темою «Симуляційне навчання у структурі медичної освіти» кандидат медичних наук, доцент кафедри охорони здоров’я Миколаївського класичного університету імені Пилипа Орлика В. В. Малюк зупинився на меті та перевагах симуляційного навчання, а також висвітлив базові принципи організації навчання та нової системи контролю – об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ).

Голова циклової комісії з медсестринства Миколаївського класичного університету імені Пилипа Орлика О. М. Мацибурук розповіла про єдиний ліцензійний іспит для присвоєння кваліфікації медичних працівників – «Крок» та наголосила на відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) вимогам Державних стандартів вищої освіти.

Старший викладач кафедри медсестринства приватного вищого навчального закладу «Медико-природничий університет» Н. А. Володка у виступі «Якість підготовки бакалаврів медсестринства – забезпечення громадського здоров’я» висвітлила актуальні питання освіти медичних сестер та її реформування в контексті приєднання України до європейського освітнього простору. Також зробила акцент на важливості якості медичної освіти як критерію рівня підготовки медичних кадрів, що забезпечить належний стан громадського здоров’я.

Завідуюча відділом обслуговування користувачів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки О. І. Фікс представила результати локального дослідження обласної бібліотеки «Вивчення потреб лікувальних та навчальних закладів міста у медичній літературі», що дозволило виявити інформаційні потреби основних категорій користувачів, коло популярних та затребуваних видань для формування фонду обласної бібліотеки та покращити інформаційне забезпечення майбутніх фахівців галузі.

Спеціально до засідання наукової студії фахівцями Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки для учасників заходу було підготовлено бібліографічний список «Нові видання з питань медицини». Крім того, присутні ознайомилися з книжковою виставкою «Тенденції розвитку вітчизняної медицини» з фонду бібліотеки, на якій були представлені книги та періодичні видання, що висвітлювали усі аспекти сучасної медичної науки.

 

 

 

 


 

 

 

  

 

  

Meeting of a permanent scientific studio

 

 On October 29, the regular meeting of the permanent scientific studio "Education of Mykolaiv region: new scientific guidelines" on the theme "Medical education: realities, tendencies, prospects" was held at the regional scientific library. The purpose of the event was to discuss issues related to raising the level of national medical education, introduction of advanced scientific developments into the educational process, dual education technologies, creation of a modern educational and methodological base in medical education, studying European experience in training specialists in the medical field.

 The event was attended by representatives of the Department of Education and Science of Mykolaiv Regional State Administration, Mykolaiv Regional Health Center, scientists, teachers and students of Peter Mohyla Black Sea National University, Pylyp Orlyk Mykolaiv Classical University, private higher education university » and the Mykolaiv base medical college.

 The event moderator - Deputy Director for Scientific Work of Mykolaiv Regional Universal Scientific Library N.V. Moiseyeva - emphasized the relevance of the meeting and higher medical education should provide high quality training for students and is an important component of healthcare reform, since the quality of medical services to the population depends on the level of training of future doctors.

 The chief specialist of department of higher education of department of education and science of the Mykolaiv regional state administration E.V. Trotenko emphasized that today quality of education in higher educational establishments is improved by effective organization and informatization of educational process, introduction of advanced scientific developments into teaching practice, creation of teaching methods bases.

 The results of the social survey "Medical Reform in Mykolaiv: Status and Prospects for Implementation" were told by Candidate of Political Sciences, Senior Lecturer in Sociology, Petro Mohyla Black Sea National University - D.A. Loktionova and the Candidate of Political Science, Senior Lecturer in Sociology – V. O. Chorna. They covered a range of questions on the questionnaire of medical workers and informed about the measures of dissemination of information on medical reform among the population of the city.

 The research of the Mykolaiv Center for Sociological Research "Public Opinion of Mykolaiv-2019: Assessment of the Quality of Medical Services" was presented by the Candidate of Sociology, Associate Professor of Sociology, Petro Mohyla Black Sea National University N.V. Rozhansk. She familiarized the audience with the methodology for conducting this study and voiced digital indicators of the quality of health care delivery among the locals.

 The deputy chief of the administrative part of the Mykolaiv regional health center V.V. Kotovsk told about reformation of the secondary link of medicine. She focused on aspects of the information campaign to inform the public about the results of the first stage of reforming the medical sector, and revealed the personnel issues of providing medical institutions with skilled workers.

 Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Doctor of Philosophy, Director of the Petro Mohyla Black Sea National University, G.V. Gryschenko informed the audience about modern problems of medical education in Mykolaiv region, and also told about the work of the medical institute, which opened in 2015, and highly qualified training of specialists in the medical field.

 During the report on the topic "Simulation training in the structure of medical education" candidate of medical sciences, associate professor of health care department of Pylyp Orlyk Mykolaiv classical university V.V. Malyuk focused on the purpose and advantages of simulation training, and also explained the basic principles of organization of training and a new control system - an objective structured clinical trial.

 The chairman of the cycle commission on nursing of Mykolaiv Philip Orlyk University A. Matsyburuk told about the licensing examination for the qualification of medical workers - "Step" and emphasized the conformity of the professional competence of the graduate (intern) with the requirements of the State standards.

 Senior Lecturer of Nursing Department of Private Higher Educational Institution "Medical University of Medicine" N.A.Volodko in the speech "Quality of Bachelor's Training in Nursing - Public Health" highlighted topical issues of nursing education and its reform in the context of European integration of Ukraine . She also emphasized the importance of the quality of medical education as a criterion for the level of training of medical personnel to ensure good public health.

 The head of the customer service department of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library O.I. Fiks presented the results of the local research of the regional library "Study of the needs of medical and educational institutions of the city in medical literature", which allowed to identify the information needs of the main categories of users, the range of popular publications for the formation of the fund regional library and improve information support for future industry professionals.

 Especially for the meeting of the scientific studio, the specialists of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library prepared a bibliographic list "New Editions on Medicine" for the participants of the event. In addition, the participants got acquainted with the book exhibition "Trends in the development of domestic medicine" from the library fund, which presented books and periodicals that covered all aspects of modern medical science.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi