Статті

Семінар-тренінг «Оновлені функції бібліотеки у ракурсі соціально-культурних потреб громади»

Рейтинг користувача:  / 2
ГіршийКращий 
Хіти: 1421

30 жовтня 2019 р. у бібліотеці відбувся семінар-тренінг для методистів ЦБС та працівників публічних бібліотек об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Миколаївської області за темою «Оновлені функції бібліотеки у ракурсі соціально-культурних потреб громади». У заході взяли участь фахівці обласних бібліотек, міських та районних централізованих бібліотечних систем, публічних бібліотек ОТГ.

Тренінг відкрила заступник директора з наукової роботи Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Н.В. Моісеєва, яка проаналізувала напрямки методичної діяльності з урахуванням трансформаційних процесів у бібліотечній галузі та соціально-культурних потреб громад. Також вона наголосила на стимулах інноваційного розвитку публічної бібліотеки – проектній діяльності, конкурсах професійної майстерності, форумах та школах професійного розвитку тощо. Завідуюча відділом науково-методичної роботи Т.М.Вірьовка розкрила тенденції розвитку публічних бібліотек у регіональному аспекті, юридичні складові діяльності бібліотек в ОТГ та звернула увагу на важливі складові у звітності бібліотечних закладів. У форматі печа-куча методисти Баштанської, Березанської, Новобузької, Вітовської ЦБС, Веселинівської та Коблевської публічних бібліотек ОТГ розповіли про знакові бібліотечні події року та реалізовані проекти. Фахівці Березанської, Миколаївської, Снігурівської ЦРБ презентували роботи-переможців конкурсу професійної майстерності «Бібліотека – орієнтир року».

Директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області В. Б. Євсєєв розповів про перспективи участі бібліотек області в інтерактивній просвітницькій мережі для генерації інноваційних проектів розвитку. Регіональна представниця громадської організації «Центр UA» Т.Ю. Степанова надала практичні поради щодо написання публікацій для засобів масової інформації, роботи у соціальних мережах та налагодження ефективної комунікації з журналістами. Завідуюча відділом документів і наукових розвідок з питань краєзнавства Миколаївської ОУНБ А. А. Трокай ознайомила учасників заходу з практикою формування краєзнавчого контенту у Вікіпедії. Бібліотекар відділу документів і наукових розвідок з питань краєзнавства Миколаївської ОУНБ А. Л. Шкроботько-Чорна провела тренінг з використання кросплатформених сервісів та продемонструвала можливості створення графіки, інтерактивного контенту, відео та анімації. Завідуюча сектором Інформаційно-ресурсний центр міжнародного партнерства Миколаївської ОУНБ Л. Л. Сидоренко провела тренінг з медійної грамотності та критичного мислення для людей поважного віку.

Учасники тренінгу були зорієнтовані на використання сучасних підходів у бібліотечній діяльності, підвищення професійної майстерності, активізацію проектної діяльності та партнерської комунікації для задоволення соціально-культурних потреб громад тощо.

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

Seminar-training "Upgraded functions of the library in view of social and cultural needs of the community"

 

 On October 30, 2019, a seminar-training for methodologists of the central library system and employees of public libraries of the united territorial communities of the Mykolaiv region on the topic "Updated functions of the library in view of social and cultural needs of the community" was held in the library. Specialists from regional libraries, city and district centralized library systems, public libraries of the united territorial communities participated in the event.

 The training was opened by the deputy director of scientific work of the Mykolaiv regional universal scientific library N.V. Moiseeva, who analyzed the directions of methodical activity taking into account the transformation processes in the library industry and the socio-cultural needs of the communities. She also emphasized the incentives for innovative development of the public library - project activities, professional competitions, forums and professional development schools and more. The head of the department of scientific and methodological work, T.M. Virevka, revealed the tendencies of development of public libraries in the regional aspect, the legal components of the activities of libraries and emphasized the important components in the reporting of library institutions. Methodists of the Bashtanka, Berezanka, Novyi Buh, Vitovka Central Library, Veselinovkaand Koblevo public libraries told about the significant library events of the year and implemented projects in the format of the oven.

 Director of the Regional Entrepreneurship Support Fund in the Mykolaiv region V.B. Evseev spoke about the prospects of participation of libraries of the region in the interactive educational network for the generation of innovative development projects. The regional representative of the non-governmental organization "Center UA" T.Yu. Stepanova provided practical advice on writing publications for the media, working on social networks and establishing effective communication with journalists. A.A. Trokai, Head of the Department of Documents and Scientific Intelligence for Local Studies of Mykolaiv Regional Universal Scientific Library, presented the participants of the event with the practice of forming local lore content on Wikipedia. Librarian of the Department of Documents and Scientific Intelligence for the Regional Studies of the Mykolayiv Regional Universal Scientific Library, A.L. Shkrobotko-Chorna conducted training on the use of cross-platform services and demonstrated the possibilities of creating graphics, interactive content, video and animation. Head of the Information and Resource Center of the International Partnership of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library, L.L. Sydorenko conducted a training on media literacy and critical thinking for the senior sitizens.

 According to the results of the training, the participants were focused on using modern approaches to library activities, improving professional skills, activating project activities, effective partnership communication and taking into account the socio-cultural needs of communities and more.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi