Статті

В черговий раз стартувало дистанційне навчання працівників бібліотек області

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 808

Дистанційне навчання – це сучасна перспективна форма надання освітніх послуг, що успішно діє у Миколаївському регіональному тренінговому центрі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Використання інформаційних технологій робить процес набуття знань більш гнучким, дає можливість навчатися у зручному місці у зручний час. Для цього людині треба мати комп’ютер та мережу Інтернет.

17 лютого 2020 р. стартувало дистанційне навчання групи бібліотечних працівників Миколаївської області за курсом «Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету у бібліотеці» під керуванням тренера РТЦ та завідуючої відділом ЦКТ Дубіної Світлани Володимирівни.

Участь у навчанні взяли 12 бібліотечних працівників Баштанської, Березанської, Єланецької, Доманівської, Кривоозерської, Первомайської ЦБС, а також співробітники Куцурубської, Новополтавської, Олександрівської, Радсадівської об’єднаної територіальної громади.

У ході навчання учасники вивчали теоретичний матеріал, виконували практичні та самостійні роботи за темами:

- законодавча, нормативно-правова база діяльності бібліотек, міжнародні та вітчизняні документи і матеріали, що регулюють діяльність бібліотек;

- формування загально-теоретичних знань, заснованих на бібліотекознавчих дослідженнях;

- вироблення практичних умінь, необхідних для планування та здійснення діяльності, пов’язаної з впровадженням і використанням Інтернет-доступу  як нової бібліотечної послуги;

- прищеплення навичок роботи з електронними інформаційними локальними та мережевими ресурсами, а також навичок самоосвітньої діяльності.

Також для учасників були проведені онлайн-дискусія щодо принципів інтелектуальної свободи та проблеми інформаційної та електронної рівності й онлайн-семінар з авторського права.

23 березня учасники пройшли тестування та на форумі курсу поділилися враженнями та думками щодо дистанційного навчання, обговорили позитивні моменти та труднощі.

За підсумками успішного навчання всі учасники отримають сертифікати.

3 квітня 2020 р. заплановане проведення ще одного курсу дистанційного навчання за темою «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проєктного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»

Запрошуємо всіх бажаючих бібліотекарів долучитися до навчання, підвищити свій професійний рівень та отримати сертифікат про проходження дистанційного навчання.

 


 

Distance learning of library staff in the region

 

Distance learning is a modern perspective form of providing educational services that successfully operates in the Mykolaiv Regional Training Center of the Mykolaiv Regional Universal Scientific Library.

The use of information technology makes the process of knowledge acquisition more flexible and enables you to study in a convenient place at a convenient time. This requires a person to have a computer and an Internet network.

On February, 17th, 2020 the distance learning of a group of library workers of the Mykolaiv area on a course "New library service: use of information technologies and the Internet in library" started under the guidance of the trainer of Regional trainer center  Dubina Svetlana Voladymyrivna.

The training was attended by 12 librarians of Bashtanka, Berezansk, Yelanets, Domanivka, Kryve ozero, Pervomaysk Central Regional Library, as well as employees of Kutsurub, Novopoltavsk, Oleksandrivska, Radsad United Territorial Community.

In the course of the study the participants studied theoretical material, performed practical and independent works on the following topics:

- Legislative, regulatory and legal framework for the activity of libraries, international and national documents and materials regulating the activity of libraries;

-  formation of general theoretical knowledge based on library studies;

- developing practical skills necessary for planning and implementing activities related to the implementation and use of Internet access as a new library service;

- instilling skills in working with electronic information local and network resources, as well as skills in self-education.

- Participants also had an online discussion on the principles of intellectual freedom and the issue of information and electronic equality and an online copyright seminar.

On March 23, participants tested and shared their experiences and thoughts on distance learning at the course forum, discussing the positives and challenges.

 Following the successful training, all participants will receive certificates.

On April 3, 2020, another distance learning course on “Innovative changes in the library based on project, personnel management and initiative activity of libraries” is planned.

We invite all interested librarians to join the training, to improve their professional level and to receive the certificate of passing distance education.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi