Статті

Відбулося онлайн-засідання за темою «Зміна клімату: в яких кліматичних умовах будемо жити найближчі десятиліття?»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 99

19 серпня у рамках роботи дискусійного клубу «Матриця майбутнього» відбулося онлайн-засідання за темою «Зміна клімату: в яких кліматичних умовах будемо жити найближчі десятиліття?». Організатор та модератор заходу – директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області, керівник Асоціації «Інноваційний Кластер RInnoHUB» В. Б. Євсєєв.

Під час онлайн-спілкування директор Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» О. М. Деркач розповів про зміни складових водного балансу внаслідок кліматичних змін та запропонував шляхи покращення гідроекологічного режиму Миколаївської області.

Проблему з погляду управління регіональними ландшафтними парками описала головний спеціаліст управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації М. М. Романенко, яка наголосила на вразливості заповідних територій (навмисне знищення, пошкодження, розорення, відходи, викиди, стоки) та зазначила, що при малій кількості природно-заповідного фонду Миколаївщина входить у п’ятірку областей з найнижчим показником заповідності земель.

Керівник НП ООО «Еко Сінта» – нові технології в сільському господарстві Т.В. Лєвда наголосив на користі натуральних добрив і відновленні бактеріальної мікрофлори ґрунту, що зменшить хімічне навантаження на землю і призведе до відновлення та озеленення екосистемних зруйнованих земель.

Завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету С. Г. Чорний розповів про зміни в аграрній складовій та зауважив, що головна причина збільшення температури і зменшення опадів і як результат зникнення річок пов’язане не скільки зі змінами клімату, скільки з тотальним розоренням басейну річок і посівних площ. За його словами, зміна клімату позитивно впливає на сільське господарство, але зменшення опадів та випаровування вологи призведе до того, що селекція пристосується до нових умов, з’являться нові культури.

Представник Громадської організації «Центр екологічних ініціатив «Екодія» (м. Київ) О.В. Омельчук наголосила на тому, що подальшу зміну клімату можна попередити та ознайомила учасників онлайн-зустрічі з Дорожньою картою кліматичних цілей України до 2030 р., де є рекомендації для представників влади національного та регіонального рівнів.

Голова екологічної громадської організації «Місто Сонця» Н. О. Ришкова розповіла про «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Миколаєва до 2030 року», що передбачає удосконалення системи управління підприємствами й організаціями житлово-комунального господарства, розвиток ринкових відносин і залучення інвестицій у галузь, зменшення витрат і втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики, підтримку розвитку різних форм самоорганізації населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting of the discussion club "Matrix of the Future"

 

On August 19, as part of the Matrix of the Future discussion club, an online meeting was held on the topic "Climate change: in what climatic conditions will we live in the coming decades?". The organizer and moderator of the event is V.B. Yevseyev, Director of the Regional Fund for Entrepreneurship Support in Mykolaiv region.

During the online communication, the director of the Regional Landscape Park "Tiligulsky" O.M. Derkach spoke about the changes in the components of the water balance due to climate change and suggested ways to improve the hydro-ecological regime of the Mykolaiv region.

The problem from the point of view of management of regional landscape parks was described by the chief specialist of department of ecology and natural resources of the Mykolaiv regional state administration M.M. Romanenko who emphasized vulnerability of protected areas (deliberate destruction, damage, ruin, waste, emissions, drains) and noted that at small quantity nature reserve fund Mykolaiv region is one of the five regions with the lowest reserve of lands.

Head of  "Eco Sinta" organization - new technologies in agriculture T.V. Levda stressed the benefits of natural fertilizers and the restoration of the bacterial microflora of the soil, which will reduce the chemical load on the soil and lead to the restoration and landscaping of ecosystem destroyed lands.

The head of the department of soil science and agrochemistry of the Mykolaiv national agrarian university S.G. Chorny told about changes in an agrarian component and noted that the main reason of increase in temperature and decrease in precipitations and as a result of disappearance of the rivers is connected not so much with climate changes, but with total ruin of the pool rivers and sown areas. Climate change has a positive effect on agriculture, but the reduction of precipitation and evaporation of moisture will lead to the fact that breeding will adapt to new conditions, new crops will appear.

Representative of the organization "Center for Environmental Initiatives" Ekodia" (Kyiv) O.V. Omelchuk stressed that further climate change can be prevented and acquainted the participants of the online meeting with the Roadmap for Climate Targets of Ukraine until 2030, which contains recommendations for government officials at the national and regional levels.

The head of the ecological public organization "City of the Sun" N.O. Ryshkova told about the "Action plan on sustainable energy development and climate of the Mykolaiv city till 2030" that provides improvement of management system of the enterprises and the organizations of housing and communal services, development of market relations and attraction of investments in the industry, reducing energy costs and losses in housing and communal services, conducting an effective energy saving policy, supporting the development of various forms of self-organization of the population.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi