Статті

Цінний подарунок монографія «Антропологічний код української культури і цивілізації»

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 96

 

Адміністрація Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки висловлює подяку директору Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Рафальському Олегу Олексійовичу за подаровану монографію «Антропологічний код української культури і цивілізації». Видання підготовлене авторським колективом у складі: Рафальського О.О., Калакури Я.С., Коцура В.П., Юрія М.Ф.

У виданні з’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів мислення людини, її психології та менталітету, способів прийняття нею цінностей, інтелектуального й емоційного розуміння світу, певної культури та цивілізації. Стрижнем антропологічного коду культури виступає людина, а антропологічного коду цивілізації – суспільство. Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасного світу, парадигма «русского міра», коду так званої «общерусской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів.

Монографія розрахована на широке коло користувачів, які цікавляться антропологічним осмисленням української культури та цивілізації.

 

 

 

 

A valuable gift

 

 The administration of the Mykolaiv regional universal scientific library expresses gratitude to the director of I.F. Kuras Institute of political and ethnonational researches of the National Academy of Sciences of Ukraine to Rafalsky Oleh Oleksiyovych for the donated monograph "Anthropological Code of Ukrainian Culture and Civilization". The publication was prepared by the author's team consisting of: Rafalsky O.O., Kotsura V.P., Yuri M.F.

 The publication clarifies the historical, theoretical and methodological principles of scientific knowledge of the anthropological code of Ukrainian culture and civilization, their originality and mystery, at the epicenter of which is Man. Its essence as a set of images, means of biological and sociocultural character is revealed. The content and functions of the anthropological code of culture and civilization at different stages of Ukrainian history are analyzed - from ancient times to the present as a system of values and types of human thinking, psychology and mentality, ways of accepting values, intellectual and emotional understanding of the world, culture and civilization. The core of the anthropological code of culture is man, and the anthropological code of civilization - society. Various theories of the loss of the value-semantic form of human existence in the context of globalization of the modern world, the paradigm of the "Russian measure", the code of the so-called "all-Russian" culture, canonical territory, civilization, common roots, genetic and cultural development of Ukrainian and Russian peoples are refuted.

 The monograph is designed for a wide range of users who are interested in anthropological understanding of Ukrainian culture and civilization.

 

http://uknr.mk.gov.ua/

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi