Статті

Пропонуємо до обговорення статут "Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова" (Нова редакція)

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 1980

 

 Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова (далі - Бібліотека) є провідним обласним науковим, інформаційним, культурно-просвітницьким закладом, який здійснює бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування фізичних та юридичних осіб, бере участь у розробленні державної політики в галузі бібліотечної справи та реалізує її на території Миколаївської області, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, інтереси яких у межах повноважень, визначених чинним законодавством України, представляє Миколаївська обласна рада (далі - Власник).

Орган управління Бібліотекою: Миколаївська обласна державна адміністрація (далі – Орган управління майном).

 

1.2. Бібліотека здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, законів України «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», інших законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Миколаївської обласної ради, розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації та цього Статуту.

 

Розділ 2. Найменування та місцезнаходження

 

2.1. Найменування Бібліотеки:

 повне: Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова;

 скорочене: МОУНБ ім. О.Гмирьова.

 

 2.2. Місцезнаходження Бібліотеки: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Московська, 9.

 

 

Розділ 3. Мета, завдання та напрями діяльності

 

3.1. Основною метою діяльності Бібліотеки є реалізація прав громадян на використання наукових і культурних досягнень, освіту та інформацію шляхом організації бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування населення.

 

3.2.Основними завданнями бібліотеки є :

 

забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки;

 

здійснення науково-дослідної роботи в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства та історії книги, впровадження результатів наукових досліджень у практику роботи бібліотек області;

 

координація та кооперування діяльності бібліотек області незалежно від відомчого підпорядкування, надання їм науково-методичної та організаційної допомоги.

 

3.3.Основні напрямками діяльності бібліотеки є:

 

комплектування бібліотечного фонду документами з усіх галузей знань відповідно до соціально-економічних, культурних, географічних і демографічних особливостей області; збирання з максимальною повнотою краєзнавчих видань, документів мовами народів, які населяють область, творів місцевого друку, найбільш цінних і рідкісних видань, забезпечення координації комплектування з іншими науковими і спеціальними бібліотеками;

 

виконання функції обласного обмінного фонду: здійснення обміну документами з іншими бібліотеками, розподіл видань Української бібліотечної серії та інших цільових надходжень між бібліотеками області, які підпорядковуються Міністерству культури України;

 

здійснення наукової бібліотечної автоматизованої обробки документів, надання інформації про них за допомогою системи каталогів і картотек на різних носіях; формування інформаційних баз і банків даних краєзнавчої тематики, актуальних галузевих питань; участь у створенні зведеної бібліографічної інформації (друковані та електронні каталоги), організація доступу користувачів до неї та інших вітчизняних та зарубіжних інформаційних ресурсів;

 

забезпечення зберігання і консервації бібліотечних фондів шляхом їхньої раціональної організації, обліку, контролю за фізичним станом, своєчасного здійснення палітурних та реставраційних робіт, дотримання санітарно-гігієнічних норм, створення страхового фонду;

 

реалізація функцій регіонального загальнодоступного інформаційно-бібліотечного центру на базі власних документних ресурсів та організації доступу до всесвітніх електронних ресурсів за допомогою сучасних комп'ютерних технологій;

 

надання усіх видів бібліотечних послуг, у тому числі платних, з використанням вітчизняного та міжнародного міжбібліотечних абонементів, електронної доставки документів для наукових досліджень, культурно-просвітницької, професійної, виробничої діяльності, підвищення загальноосвітнього та фахового рівня, навчання;

 

забезпечення пріоритетного інформаційного і довідкового обслуговування вчених, працівників місцевих органів державної влади, народних депутатів шляхом підготовки і видання аналітичних оглядів і бібліографічних посібників, здійснення індивідуального та групового інформування;

 

проведення наукових досліджень для розробки теоретичних і практичних питань бібліотечної справи, книгознавства, бібліотечного краєзнавства;

 

підготовка проектів, програм, пропозицій щодо розвитку бібліотечної галузі в Миколаївській області та подання їх на розгляд відповідних органів;

 

аналізування і методичне забезпечення діяльності бібліотек Миколаївської області, вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи бібліотек, впровадження в практику роботи результатів наукових досліджень;

 

впровадження в практику роботи Бібліотеки автоматизованих та комп’ютерних технологій, розробка і реалізація проектів, що спрямовані на ефективне використання технічних та електронних засобів для підвищення якості обслуговування користувачів;

 

здійснення культурно-просвітницької, освітньої та видавничої діяльності;

 

співпраця з українськими та зарубіжними бібліотеками, культурно-просвітницькими та інформаційними організаціями, навчальними закладами, товариствами і фондами, участь у розробці та реалізації державних, міждержавних, інших наукових і культурних програм та проектів.

 

взаємодія з міжнародними організаціями у галузі бібліотечної справи (міжнародний обмін інформаційними ресурсами, стажування, обмін досвідом, участь у науково-практичних конференціях тощо);

 

організація системи безперервної професійної освіти та підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів усіх систем і відомств Миколаївської області;

 

інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

 

3.4. Захист персональних даних здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

 

Розділ 4. Юридичний статус Бібліотеки

 

4.1. Бібліотека є юридичною особою. Прав та обов'язків юридичної особи Бібліотека набуває з дня його державної реєстрації.

 

4.2. Бібліотека є закладом культури, який не підлягає приватизації.

 

4.3. Бібліотека має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банків, органах державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням.

 

4.4. Бібліотека має право укладати угоди, договори, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

 

4.5. Бібліотека не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та Органу управління майном.

 

Розділ 5. Організація культурно-освітньої, науково-дослідної та поточної діяльності

 

5.1. Бібліотека самостійно планує свою культурно-освітню, науково-дослідну та поточну діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із мети, передбаченої цим Статутом, а також із наявності власних творчих можливостей, матеріальних та фінансових ресурсів.

 

5.2. Головною формою планування та організації діяльності Бібліотеки є поточний і перспективний плани розвитку. Планами передбачається розвиток матеріально-технічної бази - будівництво, реконструкція, капітальний ремонт приміщень, технічне переоснащення та модернізація обладнання, створення необхідних матеріальних умов для вирішення соціальних проблем.

Поточні та перспективні плани розвитку Бібліотеки затверджуються директором Бібліотеки.

 

Розділ 6. Майно Бібліотеки

 

6.1. Майно Бібліотеки становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у балансі Бібліотеки (далі – майно).

 

6.2. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

 

6.3.Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека володіє та користується майном, закріпленим за ним Власником або Органом управління майном, з обмеженням правоможності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

6.4. Джерелами формування майна Бібліотеки є:

 

майно, передане йому Власником або Органом управління майном;

 

майно, придбане у інших суб’єктів;

 

капітальні вкладення і дотації з обласного бюджету;

 

доходи від надання платних послуг, що включаються до спеціального фонду Бібліотеки, доходи від інших видів господарської діяльності;

 

майно, що надходить безоплатно або у вигляді незворотної допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України;

 

6.5. Бібліотека має право безоплатно передавати належне йому майно іншим суб’єктам спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області тільки на підставі рішення Органу управління майном.

 

6.6. Відчужувати (продавати) майнові об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, що належать до основних фондів, Бібліотека має право лише у порядку, визначеному Власником. Кошти, одержані в результаті відчуження зазначеного майна, спрямовуються Бібліотекою у напрямах, та порядку, визначеному Власником.

 

6.7. Передача Бібліотекою в оренду майна, що належить йому на праві оперативного управління, здійснюється у порядку, визначеному Власником.

 

6.8. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, первісна (переоцінена) вартість яких менш як 10 (десять) тисяч гривень за одиницю (комплект), а також прискорена амортизація основних фондів здійснюється за згодою Органу управління майном.

Списання з балансу іншого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області здійснюється у визначеному Власником порядку.

 

 6.9. Бібліотека здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Вирішення питання щодо оформлення земельних правовідносин, у тому числі вилучення або відмови від земель, наданих у постійне користування або іншим чином закріплених за Бібліотекою, здійснюється за погодженням з Органом управління майном.

 

 6.10. Збитки, завдані Бібліотеці в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Бібліотеці в установленому чинним законодавством порядку.

 

6.11. Орган управління майном здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням майна Бібліотеки та інші функції у межах, визначених нормативно - правовими актами.

 

Розділ 7. Права та обов’язки Бібліотеки

 

7.1. Бібліотека має право:

 

самостійно визначати стратегію та основні напрями свого розвитку, здійснювати господарську діяльність на основі розроблених перспективних та поточних планів, планувати свою культурно-освітню, науково-дослідну та поточну діяльність;

 

визначати форми і методи роботи, встановлювати правила користування бібліотекою, розробляти технологічні інструкції в межах чинного законодавства України та регламентуючих актів Міністерства культури України;

 

визначати структуру і штатний розклад для найбільш ефективного виконання завдань і планів розвитку Бібліотеки в межах виділених асигнувань за погодженням з органом управління;

 

визначати форми і розміри оплати праці співробітників згідно з чинним законодавством у межах фонду заробітної плати, що виділяється для цього Бібліотеці;

 

здійснювати міжнародне співробітництво у порядку, встановленому чинним законодавством України;

 

отримувати в установленому порядку необхідну кількість комплектів вітчизняних безоплатних і платних обов'язкових примірників документів; використовувати систему державного книгообміну, поповнювати фонди шляхом придбання творів друку та інших документів через книгорозповсюджуючі фірми, спеціалізовані магазини, аукціони, книжкові ярмарки, пункти передплати періодики;

 

здійснювати закупівлю окремих видань, колекції у фізичних осіб або одержувати їх як дарунки від громадян та організацій відповідно до чинного законодавства;

 

здійснювати редакційно-видавничу, видавничу та інформаційно-рекламну діяльність;

 

за рахунок коштів Власника, власних надходжень, кредитів банків закуповувати автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства;

 

володіти та користуватися закріпленим за ним майном згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;

 

відповідно до законодавства набувати та орендувати майно, необхідне для забезпечення діяльності Бібліотеки, в порядку та випадках, передбачених чинним законодавством;

 

одержувати в установленому законодавством порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

готувати та розповсюджувати інформацію щодо своєї діяльності;

 

організовувати та брати участь у виставках, семінарах, симпозіумах, ярмарках;

 

здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;

 

визначати джерела комплектування своїх фондів;

 

встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки;

 

визначати при наданні користувачам бібліотеки документів розмір коштів, що передаються бібліотеці як забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів, у випадках, передбачених правилами користування бібліотеками;

 

визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотек, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;

 

визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;

 

вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;

 

здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;

 

надавати платні послуги, передбачені чинним законодавством України;

 

одержувати добровільні благодійні внески та пожертвування від юридичних і фізичних осіб відповідно до вимог чинного законодавства України;

 

організовувати і проводити підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки у вигляді стажувань та навчальних практик відповідно до чинного законодавства України;

 

за рахунок коштів Власника, власних надходжень, здійснювати закупівлю автотранспортних засобів, приладів, різних матеріалів, комплектуючих виробів, технічної документації, різних робіт та послуг, необхідних для розвитку власної матеріальної бази, відповідно до чинного законодавства України;

 

укладати та виконувати усі передбачені законодавством види договорів, угод, контрактів з юридичними і фізичними особами з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

 

володіти та користуватися закріпленим за ним майном спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;

 

відповідно до законодавства набувати права власності на майно, бути орендодавцем та/або орендарем майна, необхідного для забезпечення діяльності Бібліотеки, в порядку та випадках, передбачених чинним законодавством;

 

звертатися в установленому законодавством порядку до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків;

 

одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Бібліотеки завдань;

 

готувати та розповсюджувати інформацію щодо своєї діяльності;

 

організовувати та брати участь у виставках, семінарах, симпозіумах, ярмарках;

 

створювати консультативно-дорадчі органи відповідно до норм діючого законодавства України та потреб діяльності Бібліотеки із залученням фахівців відповідних профілів;

 

створювати комітет з конкурсних торгів;

 

об’єднуватися у національні, регіональні та профільні організації (спілки, асоціації тощо;

 

право на захист створених нею баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

 

7.2. Бібліотека зобов’язана:

 

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджету та державних цільових фондів згідно з чинним законодавством України;

 

забезпечувати ефективне використання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

 

забезпечувати збереженість бібліотечного фонду та сприяти його поповненню;

 

нести відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України під час користування відведеною земельною ділянкою;

 

визначати організаційну структуру Бібліотеки, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис;

 

здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

 

забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання, нести відповідальність за незадовільне їх використання;

 

здійснювати заходи із удосконалення організації роботи Бібліотеки, оперативної діяльності щодо його матеріально-технічного забезпечення;

 

придбавати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

 

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

 

уживати заходів щодо підвищення зацікавленості працівників у результатах їх роботи, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Бібліотеки;

 

додержуватися норм і вимог чинного законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

інші права та обв’язки передбачені чинним законодавством України.

 

7.3. У разі порушення Бібліотекою законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

 

Розділ 8. Управління Бібліотекою

 

8.1. Управління Бібліотекою здійснюється відповідно до цього Статуту на підставі поєднання прав Власника або Органу управління майном щодо господарського використання майна, участі в управлінні трудового колективу, єдиноначальності та колегіальності.

 

8.2. Бібліотеку очолює директор, який призначається та звільняється з посади на підставі рішення Власника в установленому чинним законодавством України порядку. Орган управління майном укладає (розриває, припиняє) з ним контракт.

 

8.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності Бібліотеки, за винятком питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Власника та Органу управління майном.

 

8.4. Директор Бібліотеки:

 

несе повну персональну відповідальність за стан та діяльність Бібліотеки;

 

здійснює керівництво колективом Бібліотеки, забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, визначає структуру та штатний розпис в установленому чинним законодавством порядку, у межах визначеної граничної чисельності та з урахуванням умов і фонду оплати праці;

 

самостійно визначає структуру, розробляє кошторис, штатний розпис Бібліотеки в установленому чинним законодавством порядку в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

діє без доручення від імені Бібліотеки, представляє його інтереси в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, судах на підприємствах в установах та організаціях на території України та за її межами;

 

видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, необхідні для забезпечення діяльності Бібліотекою;

 

розпоряджається коштами та майном Бібліотеки відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

 

укладає від імені Бібліотеки договори та угоди, які пов'язані з діяльністю Бібліотекою, відкриває в установах банків, органах державної казначейської служби України розрахункові та інші рахунки, необхідні для забезпечення діяльності Бібліотеки;

 

призначає на посаду і звільняє з посади заступників, розподіляє функції та повноваження між ними відповідно до норм чинного законодавства України, затверджує їх посадові інструкції;

 

призначає на посади та звільняє з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, інших працівників Бібліотеки відповідно до норм чинного законодавства України, затверджує їх посадові інструкції;

 вирішує питання щодо заохочення та/або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Бібліотеки відповідно до норм чинного законодавства України;

 

у межах своєї компетенції видає накази та інші обов’язкові для виконання усіма працівниками акти та контролює їх виконання;

 

укладає разом із головним бухгалтером угоди, зобов’язання, чеки, доручення, документи банківського та грошового характеру, бухгалтерську та статистичну звітність, що пов’язана з основною діяльністю Бібліотекою;

 

у разі необхідності видає спільні накази з керівниками інших підприємств, установ і організацій;

 

забезпечує дотримання встановленого для працівників режиму роботи, часу відпочинку, правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії на підставі діючих в Україні з цих питань нормативно-правових актів;

 

вирішує інші питання, віднесені чинним законодавством України, Органом управління майном, цим Статутом до компетенції директора.

 

8.5. У разі тимчасової відсутності директора Бібліотеки його функції виконує заступник директора з наукової роботи або інша посадова особа за наказом директора.

 

8.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Бібліотеки з працівниками регулюються колективним договором та законодавством України про працю.

 

Розділ 9. Трудовий колектив Бібліотеки

 

9.1. Трудовий колектив Бібліотеки становлять громадяни, які беруть участь у діяльності Бібліотеки на основі трудового договору, що регулює трудові відносини між працівниками та Бібліотекою.

 

9.2. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини Бібліотеки з працівниками регулюються чинним законодавством України про працю.

 

9.3. Повноваження трудового колективу Бібліотеки реалізовуються загальними зборами. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий колектив може обирати будь-які органи або уповноваженого представника трудового колективу, до складу яких не може входити директор Бібліотекою.

Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Бібліотеки без згоди виборчого органу колективу або уповноваженого представника трудового колективу та урахування вимог чинного законодавства України.

 

9.4. До компетенції зборів трудового колективу належить:

 

укладання та переукладання колективного договору з адміністрацією Бібліотеки;

 

затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку, розгляд інших основних положень, які регламентують діяльність Бібліотеки, перспективних цільових планів;

 

розгляд результатів роботи трудового колективу за рік.

 

9.5. Збори трудового колективу Бібліотеки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

 

9.6. З метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів трудового колективу та адміністрації Бібліотеки, а також питань охорони праці, соціального розвитку відповідно до вимог чинного законодавства України укладається колективний договір.

Право укладення колективного договору від імені Власника надається директору Бібліотеки, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу або уповноваженому представнику трудового колективу.

 

Розділ 10. Фінансово-господарська, соціальна діяльність.

Облік і звітність Бібліотеки

 

10.1.Фінансово-господарська діяльність Бібліотеки провадиться відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

10.2. Бібліотека фінансується за рахунок обласного бюджету, надходжень від добровільних благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, надання платних послуг та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, і є неприбутковим закладом культури.

 

10.3.Бібліотека здійснює господарську діяльність у межах бюджетних асигнувань та на основі оперативного управління майном.

 

 10.4. Бюджетні призначення та кошти, одержані із додаткових джерел фінансування, не підлягають вилученню протягом бюджетного періоду, крім випадків, передбачених законом. Кошти, що надійшли з додаткових джерел фінансування, не впливають на обсяги бюджетного фінансування Бібліотекою.

10.5. Фонд оплати праці створюється у розмірах, що визначаються згідно з чинним законодавством України.

 

10.6. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від установленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.

 

10.7. Оплата праці працівників Бібліотеки здійснюється відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, інших нормативно-правових актів України у межах фонду оплати праці з урахуванням умов колективного договору.

 

10.8. Бібліотека здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає згідно з вимогами чинного законодавства України до відповідних органів фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.

 

10.9. Контроль за фінансовою, а також за окремими сторонами діяльності Бібліотеки здійснюється відповідними органами у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

 

10.10. Аудит фінансової діяльності Бібліотеки здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

10.11. Директор та головний бухгалтер Бібліотеки несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності.

 

Розділ 11. Взаємовідносини з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами

 

11.1. Відносини Бібліотеки з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів в установленому чинним законодавством України порядку.

 

Розділ 12. Міжнародне співробітництво Бібліотеки

 

12.1 Бібліотека має право брати участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі бібліотечної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод про співробітництво.

 

12.2. Участь Бібліотеки у міжнародному культурному співробітництві здійснюється в установленому Законом порядку шляхом:

 

проведення спільних наукових досліджень;

 

організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

 

участь у роботі міжнародних організацій;

 

документообмін;

 

спільна видавнича діяльність. здійснення іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству України та міжнародним договорам України.

 

12.3. На добровільних засадах Бібліотека може входити до міжнародних асоціацій, об’єднань, організацій.

 

Розділ 13. Припинення діяльності Бібліотеки

 

13.1. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення).

 

13.2. Ліквідація та реорганізація Бібліотеки (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), здійснюється за рішенням Власника або суду в установленому чинним законодавством порядку.

 

13.3. Ліквідація Бібліотеки здійснюється за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури та мистецтв.

 

13.4. Під час реорганізації Бібліотеки (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) його права переходять до правонаступника.

 

13.5. Ліквідація Бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією, створеною Органом управління майном, за дорученням Власника.

 

13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Бібліотеки. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Бібліотеки.

 

13.7. У разі реорганізації та ліквідації Бібліотеки працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх соціальних прав та інтересів, передбачених чинним законодавством України.

 

13.8. Бібліотека вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

Розділ 14. Заключні положення

 

Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни та доповнення до Статуту вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати на електронну пошту бібліотеки

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

або

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

_________________________________________

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi