Статті

"Світ у дзеркалі мистецтва"

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Хіти: 2931

 

У житті кожного народу або окремої особистості завжди криється прагнення творити і насолоджуватися красою. Протягом багатьох століть людством створено чимало надзвичайних творів мистецтва, що віддзеркалюють реальність та з дивовижною гостротою відображають особливості певної епохи, усі деталі і явища життя.

 

Вивченню різних галузей мистецтва присвячено багато праць. На виставці представлені видання ХІХ – поч. ХХ ст. з фонду ОУНБ ім. О. Гмирьова. Автори цих книг розкривають перед читачем чарівний світ мистецтва, висвітлюють його історію, знайомлять з життям і творчістю великих митців різних країн, а також розповідають про загадкові твори, навколо яких протягом віків не припиняються дискусії.

 

 

 

 

1. Історія мистецтва

 

 

 

Вёрман, К. История искусства всех времён и народов : в 3 т. / К. Вёрман. – СПБ. : книгоиздат. т-во «Просвещение». Тип. т-ва «Просвещение», [1903]. – 3 т.

 

 

 

Серед видань з історії мистецтва на початку ХХ ст. даний тритомник відрізнявся найбільшою повнотою. Це перша праця, в якій детально розглянуті прояви художньої творчості у первісних племен, а також мистецтво стародавніх азійських і африканських народів. Крім скульптури, архітектури і живопису, автор розповідає про декоративно-прикладне мистецтво та орнаментику народів на різних історичних етапах. Цінність книги збільшується великою кількістю ілюстрацій і кольорових таблиць, що значно доповнюють текст. Ця праця є незамінним джерелом знань для тих, хто цікавиться історією мистецтв.

 

 

 

Гнедич, П.П. История искусств : (зодчество, живопись, ваяние) : [в 3 т.] / П.П. Гнедич. – 3-е изд. – СПб. : изд. А.Ф. Маркса, [1906]. – 3 т.

 

 

 

Перша у Росії фундаментальна праця з історії мистецтва. За життя автора видавалася тричі та мала небувалий для російського книжкового ринку успіх. У передмові до третього видання автор зазначив: «мой труд – отнюдь не учебник, а тем более не учебное сочинение – это книга для чтения и самообразования». Працюючи над книгою, П.П. Гнедич багато років систематично збирав матеріали з історії мистецтва та відвідував усі європейські художні виставки. Праця знайомить з архітектурою, живописом та скульптурою різних країн, починаючи з доісторичного періоду до початку ХХ ст. Розповідаючи про окремих митців, автор торкнувся лише тих біографічних моментів, що характеризують художника та розкривають його внутрішній світ, зупинився лише на тих творах, що є найбільш характерним відбиттям свого часу.

 

Видання ілюстровано великою кількістю малюнків і креслень у тексті та кольоровими таблицями, розміщеними на окремих аркушах.

 

 

 

Грабарь, И.Э. История русского искусства : [в 6 т.] / И.Э. Грабарь. – М. : изд. И. Кнебель ; СПб. : т-во Р. Голике и Вильберга, [1909-1916]. – 6 т.

 

 

 

Прижиттєве видання живописця і видатного мистецтвознавця, який одним з перших зібрав систематизовані наукові відомості щодо розвитку російської культури. У цій праці містяться усі художні і архівні матеріали, що висвітлюють велич і багатство російського мистецтва, його витоки і напрямки. Дане дослідження досі залишається найповнішою і найгрунтовнішою працею з історії живопису, архітектури і скульптури.

 

Багатотомник ілюстрований та споруджений примітками, в яких зроблено посилання на рукописні та друковані джерела, що ними користувався автор, а також подано перелік творів, що не увійшли до видання.

 

 

 

Фукс, Э. Иллюстрированная история эротического искусства / Э. Фукс. – М. : тип. И. Люндорф, 1914. – 368 с. : ил.

 

 

 

Книга німецького ученого і письменника присвячена вічній темі у світовому мистецтві. Протягом багатьох століть художники, поети, скульптори намагалися відобразити у своїй творчості красу людського тіла та все, що пов’язано з чуттєвим коханням, інтимними відношеннями і в той же час викривали і висміювали людські вади. У книзі розповідається про те, який вплив на еротичне мистецтво справили мораль і звичаї різних епох, країн і народів. Вона охоплює великий період від античності до кінця ХІХ ст. Автор звернув увагу на еротичний елемент у живописі, архітектурі, скульптурі, поезії та карикатурі. Книга є унікальною за багатством зібраних у ній історичних документів та ілюстративного матеріалу.

 

 

 

2. Архітектура

 

 

 

Лефевр, А. Архитектурные и художественные постройки земного шара / А. Лефевр ; пер. с фр. и доп. П. Яковлева. – СПб. : изд. т-ва «Обществ. польза». Тип. т-ва «Обществ. польза», 1870. – ХІІ, 380 с. : ил.

 

 

 

Запропонована книга послідовно знайомить читача з розвитком архітектури у різних країнах. В ній містяться описи найвидатніших храмів, соборів, палаців, громадських і воєнних будівель, створених людством протягом багатьох віків. Описи здебільшого запозичені з розповідей мандрівників, тому відрізняються жвавим і захопливим викладом. Текст доповнюють чудові політипажі.

 

 

 

Павлинов, А.М. История русской архитектуры / А.М. Павлинов. – М. : типолитогр. т-ва И.Н. Кушнерёв и К, 1894. – [7], 264, [1] с. : ил.

 

 

 

Основне місце у праці відведено опису церковних будівель Росії. Розглянуто домонгольський та монгольський періоди, розквіт та падіння кам’яної церковної архітектури, період дерев’яної архітектури та різьблення. Також приділено увагу громадським і воєнним будівлям.

 

 

 

Суслов, В.В. Очерки по истории древне-русского зодчества / В.В. Суслов. – СПб. : тип. А.Ф. Маркса, 1889. – 124 с., [14] л. ил. : ил.

 

 

 

Дослідження цього видатного російського архітектора та історика архітектури, академіка присвячено вивченню російської церковної архітектури ХІІ – ХVІІІ ст. У праці подано описи пам’ятників стародавньої дерев’яної архітектури Південної Росії, замітки про калмицькі будівлі та споруди північних окраїн Росії. Окремий розділ присвячено соборам ХVІІ ст. у м. Романові-Борисоглебську Ярославської губернії.

 

 

 

3. Скульптура

 

 

 

Родэн, О. Искусство : ряд бесед / О. Родэн ; запис. П. Гзель ; пер. Л.М. – СПб. : изд. книгоизд-ва «Огни». Тип. Гл. упр. уделов, 1913. – 233 с. : ил.

 

 

 

Книга видатного французького скульптора О. Родена знайомить читачів з його творчістю, розкриває багатий духовний світ митця. Великий майстер розповідає про таємниці своєї творчої лабораторії та витоки майстерності. Крім того, автор надає загальні відомості з історії та теорії скульптури. Матеріал викладений у вигляді живих та дотепних бесід, що супроводжуються великою кількістю ілюстрацій.

 

 

 

4. Декоративно-прикладне мистецтво

 

 

 

Русский народный орнамент. Вып. 1. Шитьё, ткани, кружева / с объясн. текстом В. Стасова. – СПб. : изд. О-ва поощрения худож. Тип. т-ва «Общественная польза», 1872. – ХХ с., 75 л. ил., 25 с.

 

 

 

Перший художній альбом, присвячений російській народній вишивці. У ньому зібрано 215 кольорових зображень орнаментів різних губерній Росії, виконаних на рушниках та селянському одязі. Видання також містить опис малюнків і статтю археолога та історика В.В. Стасова про виникнення, розвиток, особливості та значення російських орнаментів. Текст подано російською та французькою мовами.

 

 

 

Симаков, Н. Русский орнамент в старинных образцах художественно-промышленного производства / Н. Симаков. – СПб. : изд. О-ва поощрения художеств в СПб. Тип. В. Киршбаума, 1882. – 6 с., 24 л. ил.

 

 

 

М.Є. Сімаков – художник, історик мистецтва, діяльність якого була присвячена вивченню орнаментів народів, які мешкають на території Російської імперії. У виданні зібрано орнаменти, що прикрашають російські церкви, ювелірні вироби, одяг, посуд та інші предмети побуту. Даний збірник удостоєний срібної медалі на Московській всеросійській художньо-промисловій виставці 1882 року.

 

 

 

Гагарин, Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов / Г.Г. Гагарин. – СПб. : изд. иждивением С.-Петерб. центр. училища техн. рисования барона Штиглица. Хромолитогр. Штадлер и Паттинот, 1887. – 50 л. табл.

 

 

 

Автор талановитий художник, мистецтвознавець, колекціонер, засновник музею християнської старовини при Академії мистецтв. Його особливу увагу привертали візантійські пам’ятки мистецтва. Він вважав, що візантійський стиль сповнений грації, витонченості та мальовничості, тому може застосовуватися для оформлення як величних палаців, так і простих будівель. Творча спадщина Г.Г. Гагаріна складає сотні художніх та мистецтвознавчих робіт. Серед них запропонований збірник, в якому зібрані зображення орнаментальних деталей візантійської архітектури, живопису та мозаїки, представлено кольорові орнаменти зі старовинних рукописів.

 

 

 

5. Живопис

 

 

 

Андреев, А.Н. Живопись и живописцы главнейших европейских школ : настол. кн. для любителей изящ. искусств / А.Н. Андреев. – СПб. : изд. М.О. Вольфа. В тип. И. Глазунова и К, 1857. – IV, 579, ХIV.

 

 

 

О.М. Андрєєв – російський мистецтвознавець, діяльність якого сприяла популяризації західноєвропейського мистецтва у Росії. Він є автором численних статей і рецензій, каталогів і довідників з історії мистецтва. Під час подорожей Європою зібрав величезний матеріал про видатних митців. Представлена книга є головною його працею з історії живопису, в якій автор на основі вивчення іноземних і російських видань, художніх і літературних статей, а також власних спостережень склав опис життя великих художників і їхньої творчості. Особливу увагу він приділив опису картин, оригінали яких зберігаються у музеях Росії. Окрема стаття присвячена історії головного російського сховища скарбів мистецтва – Імператорському Ермітажу.

 

 

 

Мутер, Р. История живописи в ХІХ веке : [в 3 т.] / Р. Мутер ; пер. З. Венгеровой. – СПб. : изд. т-ва «Знание», 1899-1901. – 3 т.

 

 

 

За своє життя всесвітньо відомий німецький мистецтвознавець і письменник зібрав величезний матеріал з історії образотворчого мистецтва та написав низку робіт з даної теми. Запропонований тритомник є однією з головних його праць. У ній автор знайомить читачів з творчістю художників Європи ХІХ ст., які працювали у різних напрямках живопису.

 

 

 

Фромантен, Э. Старинные мастера / Э. Фромантен ; пер. с фр. Г. Кепинова ; ред. А.Л. Волынский ; обл., тит. л. и украшения В.Н. Левитского. – СПб. : изд-во «Грядущий день». Тип. «Якорь», 1913. – 303 с. : ил.

 

 

 

Одна з кращих праць французького письменника, мистецтвознавця та живописця Е. Фромантена. Вперше була опублікована у 1897 р., відразу отримала широке визнання шанувальників мистецтва і принесла автору немеркнучу славу. Праця перевидавалася багато разів різними мовами. Російський переклад вперше вийшов у світ у 1913 р.

 

Книга склала цілу епоху у правильному розумінні та аналізі мистецтва. Автор показав взаємозв’язок художників різних країн та епох, розкрив історичні причини, що породжують той чи інший напрямок у мистецтві. У книзі об’єдналися талант митця і письменника, історика і критика. Праця дивує художністю викладення та блискучим стилем, що змінюється відповідно характеру творчості художника, про якого йде мова.

 

 

 

6. Музика

 

 

 

Науман, Э. Иллюстрированная всеобщая история музыки : развитие музык. искусства с древнейших времён до наших дней : в 3 т. / Э. Науман ; под ред. Н. Финдейзена. – СПб. : изд. Ф.В. Щепанского. Тип. Н. Финдейзена, 1897-1899. – 3 т.

 

 

 

Праця німецького композитора знайомить з розвитком музичного мистецтва у різних народів від стародавніх часів до кінця ХІХ ст. Э. Науман висвітлив причини виникнення того чи іншого напряму у музиці, розповів про історію музичних інструментів, прослідив їхню еволюцію. Автор також звернув увагу на діяльність деяких композиторів і музикантів, які зробили великий внесок у розвиток музики.

 

Видання містить ілюстрації та ноти.


 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi