Статті

Професійний переклад у різних галузях знань

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Хіти: 289


Розвиток міжнародних зв'язків і співпраці передбачає обмін інформацією та здійснення ефективної міжкультурної комунікації. Це зумовлює попит суспільства у висококваліфікованих перекладачах-професіоналах. У свою чергу, компетенція професійного перекладача становить собою систему, що включає усі необхідні передумови: фонові знання, мовний матеріал та перекладацькі дії, доведені до рівня автоматизму.

Пропонуємо переглянути книги, що стануть у пригоді для удосконалення навичок перекладу.


 

 

Переклад англомовної юридичної літератури : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Л. М. Черноватий [та ін.]; за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2006. - 655 с.

Посібник побудований на автентичному матеріалі й охоплює основні галузі права США, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною юридичною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної кількості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в аудиторії і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі юриспруденції, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу юридичної літератури, а також для перекладачів.

 

Левитан, К. М. Юридический перевод : основы теории и практики : учеб. пособие для вузов / К. М. Левитан. – Москва : Проспект ; Екатеринбург : Урал. гос. юрид. акад., 2011. – 351 с. – Библиогр.: с. 350-351.

У навчальному посібнику системно викладаються основні питання теорії і практики юридичного перекладу з позицій сучасних концепцій перекладознавства. Його мета – розвиток перекладацької компетентності студентів-юристів і майбутніх перекладачів в області письмового та усного перекладу юридичних текстів усіх видів: науково-правових, законодавчих, використовуваних в судочинстві і юридичних документах.

Посібник може бути корисним також аспірантам і здобувачам юридичних вузів і факультетів при підготовці до кандидатського іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької).

 

Новий українсько-англійський юридичний словник : близько 50000 термінів / упоряд.: В. І. Муравйов [та ін.]. – Київ : Арій, 2010. – 523 с. – Бібліогр.: с. 523.

Словник вміщує близько 50000 термінів, терміносполучень юриспруденції, найбільш частотних слів із банківської, фінансової, комерційної, страхової та інших сфер, що корелюють із правом у фаховій і суспільній комунікації.

Крім основної частини, словник включає також перелік найбільш вживаних латинських слів і словосполучень, що традиційно вживаються в європейській юриспруденції.

Розрахований на широке коло користувачів: юристів-дослідників і практиків, викладачів і студентів вищої школи, політиків і бізнесменів, усіх, хто працює з юридичними текстами.

 

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 399 с. – (DICTUM FACTUM).

Посібник побудований на автентичному матеріалі й охоплює вісім головних розділів, пов'язаних із системою державного управління США. Видання включає додаток, де наводиться інформація, що може знадобитися перекладачеві при роботі з текстами, що стосуються конкретних тем (історичні обставини створення конституції США, тлумачення конституції: «Федералістські аркуші», Білль про права, дискусії щодо рабства в США, інститут президентства, додаткова інформація про деякі міністерства та незалежні установи, система комітетів Конгресу, історичні рішення Верховного Суду), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузях суспільних наук, юриспруденції, міжнародних відносин, студентів перекладницьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

 

Переклад англомовної технічної літератури : електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. - Вінниця : Нова кн., 2006. – 291 с. – (DICTUM FACTUM). – Текст: укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 6-7.

Посібник охоплює п’ять галузей техніки, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш уживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі техніки, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу технічної літератури, а також для перекладачів.

 

Скребкова-Пабат, М. А. Технічний переклад : елементи теорії та практики : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 203 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр.: с. 202-203.

Посібник націлює на розвиток вміння користуватися науково-популярною літературою, матеріалами технічного характеру. Книга складається з шести розділів. Перший містить відомості про спеціальні терміни та спосіб їхнього перекладу, неологізми, інтернаціоналізми та псевдоінтернаціоналізми, представлено інформацію про основні види і форми перекладу та переклад технічної документації. Другий розділ складається з текстів та граматичних вправ. У третьому, четвертому та п'ятому розділах пропонуються завдання до самостійних, контрольних та залікових робіт. Шостий – це додатки, що включають: списки слів, близьких за звучанням, але різних за значенням; списки слів, близьких за формою до українських слів, але різних за значенням; списки скорочень; таблицю модальних слів та їхніх еквівалентів; словотворення за допомогою префіксів та суфіксів; огляд системи дієслівних часів; пасивний стан; українсько-англійську транслітерацію та правопис.

Призначений для вищих навчальних закладів. Підбір текстів, розробка граматичних та лексичних вправ виконані з врахуванням знань, навичок і вмінь з іноземної мови, набутих студентами, а також з врахуванням знань з основних наук: фізики, хімії, математики.

 

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / Карабан В. І. – Вид. 4-е. – Вінниця : Нова кн., 2004. – 576 с.

Посібник-довідник з перекладу англійської спеціальної літератури на українську мову. Складається з двох великих частин, першу з яких присвячено граматичним труднощам перекладу, а другу – лексичним, термінологічним та жанрово-стилістичним труднощам. Кожна з частин поділяється на кілька розділів, поділених на підрозділи, де розглядаються способи і прийоми перекладу певних явищ англійської підмови науки і техніки. У кінці кожного підрозділу подано вправи на відповідні труднощі перекладу. В останньому розділі кожної з частин книги подано додаткові вправи та завдання на переклад речень і невеликих текстів. Книга містить також 11 додатків, корисних для перекладачів.

Призначений для широкого кола користувачів, які вивчають англійську мову, насамперед для студентів державних університетів, педагогічних університетів та інших вузів, аспірантів, викладачів англійської мови, перекладачів, а також для фахівців різних галузей науки і техніки, які прагнуть удосконалити свої вміння та навички науково-технічного перекладу.

Ніколенко, А. Г. Translating Car Terminology. English -- Ukrainian -- Russian : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. Г. Ніколенко ; ред. С.Мазур. – Вінниця : Нова кн., 2010. – 240 с.

Посібник, побудований на аутентичному матеріалі, забезпечує знайомство з найбільш вживаною автомобільної термінологією та сприяє розвитку вмінь аналізувати різноманітні елементи тексту та правильно перекладати літературу з автомобільної тематики, працюючи з англійською, українською та російською мовами.

Призначений для студентів інститутів, університетів та факультетів іноземних мов, викладачів, наукових працівників, перекладачів, а також усіх, хто самостійно працює над удосконаленням англійської мови.

Некряч, Т. Є. Через терни до зірок : труднощі перекладу художніх творів : навч. посіб. / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала . – Вінниця : Нова кн., 2008. – 200 с.

Посібник має на меті закрити доволі об'ємну лакуну в методичному просторі викладан¬ня практики перекладу. Містить стислий огляд сучасного українського перекладознавства і матеріали, що вчать студентів глибоко аналізувати текст оригіналу, знаходити у ньому найпроблемніші, з огляду на переклад, одиниці, проводити зіставний аналіз першотвору і перекладу, оці¬нювати стилістичний баланс двох текстів, а також порівнювати переваги і недоліки у двох різних перекладах одного фрагмента. Тексти для аналізу розбиваються на три основних види літератури – прозу, поезію і драму. Кожен з цих видів потребує особливих підходів до пере¬кладу. Всередині виду літератури представлені і різні жанри зі своїми лексико-стилістичними ознаками, що виділяються у тексті для подальшої роботи з вправами. На окрему увагу заслуговують вправи, покликані розвивати ерудицію студентів, розширювати їхній культурний світогляд, а також вправи на зба¬гачення словникового запасу студентів. Останній розділ посібника розрахований на самостійну роботу студентів над перекладом художніх творів.

 

Набережнєва, Т. Є. Переклад у банківській галузі : навч. посіб. / Т. Є. Набережнєва. – Київ : Центр. учб. літ., 2018. – 251 с. – Бібліогр.: с. 245-251.

Посібник призначений для комплексної підготовки студентів-філологів до здійснення перекладу та інших видів мовного посередництва у кредитно-фінансовій та банківській сферах, що охоплює розвиток перекладацьких компетенцій, необхідних для здійснення мовного посередництва у професійно-орієнтованій комунікації, а також формування мовної компетенції, що дозволяла б користуватися фаховою мовою банків, при цьому як в англомовній, так і в українськомовній комунікації.

Посібник може бути використаний для навчання англійської мови професійного спрямування. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, перекладачів, працівників банків та широкого кола осіб, які цікавляться зазначеною тематикою.

Пестова, М. С. Перевод коммерческой документации : учеб. пособие для вузов / М. С. Пестова . – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 235 с. – (Высшее образование).

Видання призначене для вдосконалення навичок перекладу комерційної документації. Матеріал розподілений по розділах відповідно до основних видів комерційних, офіційних документів: договір, рахунок-фактура, коносамент, сертифікат якості, сертифікат походження, страховий поліс, агентська угода, довіреність та інші.

 Посібник адресується, в першу чергу, викладачам, студентам філологічних факультетів, що вивчають іноземні мови, переклад і перекладознавство, і може бути цікавим перекладачам, фахівцям, що здійснюють свою професійну діяльність у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також всім тим, хто займається перекладом або цікавиться питаннями перекладу комерційної документації.

 

Business Englisn : універсальний англо-український бізнес-словник, тематичний українсько-англійський бізнес словник : практ. посіб. з ділової англ. / уклад. К. Заплішна. – Харків : Школа, 2010. – 541 с.

Видання стане у пригоді під час ділових зустрічей, переговорів, подорожей, написання ділових листів. Буде корисним у роботі бухгалтерам, фінансистам, юристам, маркетологам, менеджерам, працівникам банків, страхових фірм та митниць тощо. У книзі наведено не тільки слова, а й готові словосполучення та сталі вирази, що надають можливість їхнього коректного вживання в усному й писемному мовленні.

Книга також може бути використана студентами, викладачами, науковцями і перекладачами як словник або довідник із сучасної ділової англійської мови.

 

Долініна, Н. Г. Практика перекладу з англійської мови для студентів економічного профілю : навч. посіб. / Н. Г. Долініна, З. М. Сучкова, О. В. Іваніга. – Харків : ІНЖЕК, 2009. – 138 с. – Бібліогр.: с. 138.

У посібнику подано деякі теоретичні засади перекладу, завдання, автентичні тексти, спрямовані на створення й розвиток навичок різних видів перекладу з англійської мови на рідну і з рідної на англійську, реферування й анотування спеціальних, наукових і публіцистичних текстів, торговельної і рекламної продукції, ділової документації і листів, юридичних документів і резюме до дипломних (магістерських) робіт і наукових статей. Значна увага приділяється усному перекладу (телефонні розмови, презентації, переговори тощо). Видання включає 10 розділів, що подають методичні рекомендації і вимоги до перекладачів, інформацію про різні види текстів і їхні жанри, одиниці і форми перекладу, інструментарій перекладача.

Призначений для студентів-економістів, що вивчають зовнішньоекономічну діяльність, а також для широкого загалу, який цікавиться проблемами та практикою перекладу.

 

Алексеєнко, Л. М. Економічний словник : банківська справа, фондовий ринок : (укр. - англ. - рос. тлумач. слов.) / Л. М. Алексеєнко, В. М. Олексієнко, А. І. Юркевич. – Київ : Вид. будинок "Максимум", 2000. – 591 с. – Бібліогр. : с. 588-591.

Перший економічний словник, що включає терміни з основних напрямків банківської справи та фондового ринку.

Видання, що містить понад 3500 термінів та 1500 скорочень, стане надійним помічником для фінансистів, банкірів, учасників фондового ринку, державних службовців, викладачів та студентів вищих та середніх навчальних закладів.

 

Ваулина, Е. Ю. Термины современной информатики : программирование, вычисл. техника, Интернет : англо-рус., рус.-англ. слов. / Е. Ю. Ваулина, В. Н. Рычков. – Москва : Эксмо, 2004. – 636 с. – (Библиотека словарей).

Словник містить понад 6000 термінологічних одиниць (слів, стійких словосполучень і скорочень), що використовуються в сучасній літературі з програмування, комп'ютерної техніки, роботі в Інтернеті.

Призначений не тільки для фахівців у галузі обчислювальної техніки і перекладачів, а й для широкого кола читачів, чия діяльність так чи інакше пов'язана з інформаційними технологіями, – студентів, викладачів, користувачів, що самостійно вивчають можливості новітніх програм.

 

психологическая помощь | лечение простуды | читать книги секретные материалы онлайн | отзывы об отелях Австрии и отзывы об автомобилях Audi